5 อาชีพ สร้างอนาคต ไม่มีตกงาน

หากวันนี้คุณนั้นกำลังมองหาอาชีพที่เรียนจบแล้ว ไม่ตกงานมีงานทำแน่นอน วันนี้เราจะพาคุณไปดู 5 อาชีพ สร้างอนาคต ไม่มีตกงาน ไปดูว่ามีอาชีพอะไรบ้าง เรียนจบมาแล้วไม่ตกงาน

สำหรับวันนี้เราจะพาทุกคน มาดู อาชีพที่ใครเรียนในด้านนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะตกงานเลย บางอาชีพถึงขั้นบอ กว่าแค่กำลังจะจบก็เตรียมทำงานได้เลย หล า ยๆคน มักจะเจอปัญหาที่ว่าเรียนจบแล้ว หางานทำก็ย าก ที่เรียน มาก็ไม่ลองรับ

เรามาลองดูอาชีพที่นำมาฝากกันวันนี้ดู เผื่อเป็นแนวทางให้กับคนกำลังจะเรียนต่อ ว่าแล้วไปดูกันเลยว่ายังไง มหาวิทย าลัยธรรมศาสตร์ ชี้อาชีพแห่งอนาคต พร้อม 5 หลักสูตรของโลกยุคใหม่ ที่จบไปใครๆก็ชิงตัว

จะมีอาชีพอะไรบ้างกันบ้างที่ไม่ต้องกลัวว่าจะตกงาน การพัฒนาของเทคโนโลยี ย่อมส่ งผลให้หลากหล า ยอุตสาหก ร ร ม ต้องมีการปรับตัวอ ย่ างต่อเนื่อง และสิ่งหนึ่งที่ต ามมาดั่งเงาต ามตัวคือ การห า ยสาบสูญของบางอาชีพ

แต่ในทางกลับกันก็ยังคงมีอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้นและเป็นที่ต้องการอ ย่ างมากในตลาดแรงงาน อ ย่ าง 5 อาชีพจากหลักสูตรพันธุ์ใหม่ของมหาวิทย าลัยธรรมศาสตร์ ที่ต้องบอ กเลยว่าเรียนจบเมื่อไหร่ทุกองค์กรต้องแย่งตัวแน่นอน จะมีอาชีพอะไรบ้างมาดูกัน

1 นักเทคโนโลยีชีวภาพ

ตอบโจทย์พลังงานลดโลกร้อน หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ จากคณะวิทย าศาสตร์และเทคโนโลยี คงไม่มีใครปฏิเสธว่าประเทศไทยคือประเทศแห่งเกษตรก ร ร ม แต่นอ กจากการผลผลิตด้านการเกษตรที่สามารถนำมาบริโภคแล้วนั้น

ยังมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนอุตสาหก ร ร มการเกษตรนั่นคือ กากเหลือทางการเกษตร แต่แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้สามารถนำมาผลิตเป็นพลังงาน ชีวภาพ ซึ่งสามารถใช้ทดแทนพลังงาน ดังนั้นอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพจึงมีความสำคัญและเป็นประโยชน์อ ย่ างมาก ทั้งต่อภาคอุตสาหก ร ร มและสภาพแวดล้อมของโลก

2 นักวิจัยอาหารสุดว้า

ก้าวสู่โลกแห่งนวัตก ร ร มอาหาร หลักสูตรวิทย าศาสตร์และนวัตก ร ร มทางอาหาร จากคณะวิทย าศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัยอาหารที่มีความรู้ด้านและมีความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตก ร ร มย่อมเป็นที่ต้องการในอุตสาหก ร ร มอาหารยุคใหม่ ที่มีการเติบโตอ ย่ างต่อเนื่องของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี SMEs รุ่นใหม่ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจอาหารของตนเองให้มีความโดดเด่น สำนักงานคณะก ร ร มการอาหารและย า จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนานักวิจัยด้านนวัตก ร ร มทางอาหารที่สามารถผลักดันอุตสาหก ร ร มอาหารของไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล

3 วิศวกรสุดล้ำ

พัฒนาย านยนต์แห่งอนาคต หลักสูตรวิศวก ร ร มเทคโนโลยีย านยนต์ จากคณะวิศวก ร ร มศาสตร์ในอนาคตอันใกล้ย านพาหนะขับเคลื่อนด้วย ไฟฟ้า Electric Vehicle จะเข้ามาทดแทนที่การใช้น้ำมันอ ย่ างแน่นอน เห็นได้จากการเพิ่มขึ้นอ ย่ างต่อเนื่องของจำนวนรถยนต์ไฟฟ้า ดังนั้นอาชีพวิศวกรย านยนต์แบบเดิมๆ จึงอาจไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการอุตสาหก ร ร มการผลิตย านพาหนะในยุคใหม่ได้ อาชีพวิศวกรย านยนต์สมัยใหม่ จึงเป็นที่ต้องการอ ย่ างมากจากฐานการผลิตอุตสาหก ร ร มย านยนต์ของประเทศไทย

4 นักบิ๊กเดต้า

เปลี่ยนข้ อมูลมหาศาล เป็นทรัพย ากรอันล้ำค่าทางธุรกิจ หลักสูตรวิทย าศาสตร์และนวัตก ร ร มข้ อมูล จากคณะวิทย าศาสตร์และเทคโนโลยี การตัดสินใจลงทุนแต่ละทีก็ต้องทำอ ย่ างรอบคอบเพราะหากตัดสินใจพลาดแล้ว ธุรกิจอาจเจ๊งได้ สิ่งหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงในการตัดสินใจเกือบทุกองค์กรนั่นคือ ข้ อมูลทางสถิติต่างๆ อาทิชุดข้ อมูลขนาดใหญ่ Big Data ดังนั้นหากใครก็ต ามที่มีความสามารถด้านการจัดการข้ อมูลหรือที่เป็นผู้เชี่ยวช าญด้านข้ อมูล เตรียมตัวมีงานทำตั้งแต่ยังเรียนไม่จบได้เลย

5 ตำรวจไซเบอร์

ตำรวจยุคใหม่ไม่ต้องพกปืน พร้อมรายได้หลักสืบล้านต่อปี หลักสูตรนวัตก ร ร มและการแปรรูปทางดิจิทัล จากวิทย าลัยนวัตก ร ร ม จากสถานการณ์ของโลกปัจจุบันเรามักเห็นกรณีหล า ยองค์กรทั้งในและต่างประเทศถูกเจาะเข้าระบบจากแฮกเกอร์ เพื่อนำข้ อมูลขององค์กรไปเผยแพร่หรือสร้างความเ สี ยห า ยให้กับองค์กรเหล่านั้นจึงเป็นที่มาของอาชีพผู้รั ก ษ าความปลอ ดภั ยระบบดิจิทัล Cyber Security เพื่ออุดช่องโหว่ ลดโอ กาสการโดนแฮกจากบุคคลภายนอ ก โดยปัจจุบันยังมีจำนวนผู้เชี่ยวช าญในด้านนี้ไม่มากนัก ส่ งผลให้อาชีพผู้รั ก ษ าความปลอ ดภั ยระบบดิจิทัล จึงมีรายได้สูงสุดถึง 14 ล้านบาทต่อปีในสหรัฐอเมริกาเลย

ที่มา profession-j55