5 เหตุผลที่คนร ว ย ร ว ยขึ้นกว่าเดิม คนจนก็จนลงทุกวัน

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างคนร ว ยกับคนจนเกี่ยวกับการวางแผนเรื่องเงินทอง กับบทความ
5 เหตุผลที่คนร ว ย ร ว ยขึ้นกว่าเดิม คนจนก็จนลงทุกวัน ไปดูกันว่าคนร ว ยเขาวางแผนการเงินอย่ างไร และคนจนเขามีวิธีการวางแผนการเงินแตกต่างจากคนร ว ยอย่ างไรบ้าง

1 คนร ว ยเห็นความสำคัญของต้นทุนทางความรู้

คนร ว ยส่วนใหญ่ เป็นนักพัฒนาตนเอง พวกเขาจะหาความรู้ และพร้อมปรับเปลี่ยน ตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์อยู่เสมอ นอ กจากนี้คนร ว ย มักจะมีช่วงเวลา ในการทบทวน และสรุปผลสิ่งที่ตนเองทำมา เพื่อ ดูว่ากำลังเดินไปต ามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ เพื่อนำไปปรับปรุงและแก้ไข

2 คนร ว ยรู้ว่าตัวเองเก่งหรือถนัดด้านไหน

คนร ว ย ยิ่งร ว ยมากขึ้น เพราะเขารู้จักความสามารถ และทักษะของตนเองที่ทำได้ดี จนกล า ยเป็นผู้เชี่ยวช าญ ในเรื่องนั้นๆค่ะ เพราะคนเรา ไม่จำเป็นต้องเก่งไปทุกอย่ าง เพียงแค่เก่งให้สุดไปด้านใดด้านหนึ่ง ก็เป็นคนที่ร่ำร ว ย เป็น มหาเ ศ ร ษ ฐีได้

3 อาชีพทำให้อยู่รอ ดแต่ธุรกิจทำให้มั่งคั่ง

แน่นอนว่า การมีอาชีพเป็นจุดเริ่มต้น ของการมีเงิ น สร้างเนื้อสร้างตัว แต่การมีอาชีพเพียงอย่ างเดียว ทำให้เราอยู่ได้ แค่เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่หนทางสู่ความร่ำร ว ย คือ การเริ่มต้น มาจากการทำธุรกิจ หรือมีกิจการที่เป็นของตนเอง

4 การประหยัดเ งินอย่ างเดียวไม่ทำให้ร ว ย

ความจริงที่ว่า การประหยัดไม่ใช่หนทางที่ดีที่สุดของคนร ว ย การหารายได้ เพิ่มคือหนทางสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริง เพราะการประหยัดเงิ น มีขีดจำกัด แต่การหารายได้เพิ่ม ไม่มีขีดจำกัด แต่ก็ไม่ใช่ว่าให้ใช้เงิ นฟุ่มเฟือยนะคะ เพราะถ้าอย ากร ว ย เราต้องรู้จักวางแผนทางการเงิ นด้วย

5 คนร ว ยชอบการลงทุน

คนร ว ยยิ่งร ว ยมากขึ้น เพราะพวกเขารู้จัก นำเงิ นไปลงทุน เพื่อผลตอบแทน ให้เติบโตมากขึ้น สิ่งคนร ว ยมักทำ คือ การใช้เงิ นทำงาน โดยการซื้ อหน่วยลงทุน ในตลาดหลักท รั พ ย์หรือซื้ อท รั พ ย์สินแล้วให้ท รั พ ย์สินทำงานหนักแทนตนเองไม่ว่าจะลงทุนระยะสั้นระยะย าว ก็เป็นวิธีสร้างรายได้ให้มากขึ้นที่ดีกว่าการเก็บเงิ นออมไว้นิ่งๆในบัญชีค่ะ

จากความจริงทั้ง5ที่กล่าวมาคนธรรมดาทั่วไปที่อย ากจะร่ำร ว ยก็สามารถทำได้เช่นกันอาจจะลองเริ่มต้นทีละข้อๆปรับเปลี่ยนทีละนิด ให้มีนิสัยแบบคนร ว ยไม่แน่ว่าอนาคตคุณอาจจะกล า ยเป็นคนร่ำร ว ยและมั่งคั่งโดยไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะ

ที่มารูปภาพ  pexels

ที่มา lifein–hug, stand-smiling