5 เอกสารห า ย ไม่ต้องเสียเวลาแจ้งความ ทำใหม่ได้เลย

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อทำเอกสารสำคัญสุญห า ย กับบทความ 5 เอกสารห า ย ไม่ต้องเสียเวลาแจ้งความ ทำใหม่ได้เลย ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไร เมื่อเอกสารสำคัญห า ย

เอกส ารสำคัญบางอย่ าง ถือเป็นหลักฐานทางราชการซึ่งมักจะต้องมีติดตัวไว้ เมื่อใช้ไว้ในย ามจำเป็นเสมอ แต่ถ้าหากเกิดเหตุสุดวิสัยทำห า ยขึ้น มา จำเป็นต้องไปทำใหม่ หากเป็นในสมัยก่อน มักจะยุ่งย าก วุ่นวายไม่น้อย เพราะต้องไปแจ้งความเรื่องเอกส ารห า ย

และต้องติดต่อขอทำใหม่อีกหล า ยขั้น หล า ยตอน กว่าจะเรียบร้อย แต่ปัจจุบัน มีการออ กกฎหมายใหม่ ในเรื่องของเอกสา รหลักฐานทางราชการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วที่ง่ายและช่วยประหยัดเวลามากขึ้น โดย 5 เอกสา รที่หากทำสูญห า ยแล้ว สามารถไปแจ้งขอทำใหม่ได้ทันที ไม่ต้องแจ้งความ มีดังนี้

1 ใบขับขี่

กรณีใบขับขี่ห า ย สามารถยื่นขอทำใหม่กับกรมขนส่ งได้ทันที ไม่ต้องแจ้งความแต่ให้เตรียมบัตรประช าชนตัวจริง หรือหากมีสำเนาของใบขับขี่เดิมให้นำไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้อีกด้วย

2 ป้ายทะเบียนรถ

ส่วนใหญ่ป้ายทะเบียนรถมักจะสูญห า ยจากการหลุดในขณะที่ขับขี่ เช่น ลุยน้ำท่วม ทำให้ป้ายทะเบียนหลุดต ามหาไม่เจอ ไม่จำเป็นต้องแจ้งความ เพียงแต่ให้นำคู่มือจดทะเบียนรถ ไปยื่นขอป้ายทะเบียนใหม่กับกรมขนส่ งที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยจะมีค่าธรรมเนียม 100 บาทและค่ายื่นคำขออีก 5 บาท

3 บัตรประกันสังคม

บัตรประกันสังคมมักจำเป็นต้องใช้เมื่อไปโรงพย าบาลและมีอายุประมาณ 1 ปี หากเป็นพนักงานประจำ ทำงานบริษัท สามารถแจ้งฝ่าย HR ฝ่ายบุคคลเพื่อช่วยให้ขอทำให้ได้ หรือหากต้องการติดต่อด้วยตัวเองก็สามารถติดต่อ กับสำนักงานประกันสังคมได้ทันที ทั้งยังมีแบบฟอร์มทางออนไลน์ให้ดาวน์โหลดบนเว็บไซต์ได้อีกด้วย

4 ทะเบียนบ้าน

การยื่นขอทำทะเบียนบ้านนั้น เจ้าบ้านจะต้องเป็นผู้ยื่นเรื่อง โดยแค่เพียงนำบัตรประช าชนของตนไปยื่นยังขอทะเบียนบ้านใหม่ยังนายทะเบียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ของบ้าน ไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความด้วย

5 บัตรประช าชน

สามารถยื่นขอทำบัตรประช าชนใหม่ได้ หากทำห า ย โดยให้นำหลักฐานอย่ างทะเบียนบ้าน หรือเอกส ารสำเนาบัตรประช าชนเดิม ( ถ้ามี ) หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออ กให้ เช่น ใบขับขี่ และยื่นกับสำนักงานเขตได้ทันที มีค่าธรรมเนียม 20 บาท

เอกส ารสำคัญทุกอย่ างหากห า ย ควรรีบไปทำใหม่ เพื่อนอ กจากจะได้ไม่ต้องเสียค่าปรับแล้ว ยังดีกว่า เพราะเอกสา รบางชนิดจำเป็นต้องพกติดตัวเพื่อมีไว้ใช้งานตลอ ดด้วย

ที่มา krustory