5 แนวทางสอนลูกอย่ างคนร ว ย ให้เติบโตอยู่รอ ดได้ในยุคนี้

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้แนวคิดวิธีการสอนลูกของคนร ว ย ที่เขาสอนลูกแบบไหนให้ลูกของเขาได้ดี และร่ำร ว ย กับบทความ 5 แนวทางสอนลูกอย่ างคนร ว ย ให้เติบโตอยู่รอ ดได้ในยุคนี้ ไปดูกันว่าคนร ว ยเขามีวิธีการสอนลูกอย่ างไรบ้าง

วิธีการเลี้ยงลูก ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เพราะเป็นสิ่งสำคัญ ในการกำหนดลักษณะนิสัยและการกระทำของลูก ตั้งแต่เด็กไปจนโต ซึ่งวิธีการเลี้ยงลูกของแต่ละครอบครัวก็มักได้รับ อิ ท ธิ พ ลมาจากพ่อแม่ที่เคยเลี้ยงดูมานอ กจากนี้

แต่ละประเทศก็จะมีความเชื่อและวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันทำให้มีวิธีเลี้ยงดูลูกที่แตกต่างกันเช่นกัน วันนี้เราจะพาไปดูเคล็ดลับดีๆ ในการสอนลูกต ามแบบฉบับของคนจีนซึ่งจะมีเคล็ดลับอะไรบ้าง ไปดูกันค่ะ

1) สอนให้ลูกคิดด้วยตัวเอง

คนจีนสอนให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง ให้คิดและตัดสินใจเองเพราะประเทศจีนเป็น ประเทศที่มีประช ากรเยอะมาก มีการแข่งขันสูงดังนั้นจึงต้องสอนลูกๆให้ช่วยเหลือตัวเอง ตัดสินใจเองเพื่อผลที่ออ กมาดีที่สุดด้วย

2) สอนให้ลูกไม่ยอมแพ้

ซึ่งนี่คือ การสร้างความภาคภูมิใจในตนเองที่สำคัญที่สุด พ่อแม่ช าวจีนจะไม่โอ๋ หรือปกป้องความรู้สึกของลูกจนเกินพอ ดี เพราะเชื่อว่าลูกเรียนเก่งได้ ถ้าตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร ดังนั้นถ้าลูกสอบตก พ่อแม่ช าวจีนจะว่ากล่าวกับเด็ก พร้อมกับกดดั น ให้ลูกขยันทำแบบฝึกหัดหรือฝึกฝนตนเองให้เก่งมากขึ้นการเคี่ยวเข็ญของพ่อแม่ช าวจีนทำให้ลูกประสบความสำเร็จ

3) สอนให้ลูกขยัน

ประหยัด อ ดทน คนจีนสอนให้ลูกๆ ขยัน ประหยัด อ ดทน ไม่เกียจคร้านจึงทำให้สร้างธุรกิจจากเสื่อผืน ห ม อ น ใบ ได้ช าวจีนสอนให้ลูกได้รับรู้ถึงความย ากลำบากก่อนต้องมีความขยัน อ ดทน เพราะเชื่อว่า…การให้ลูกลำบากก่อน จะสบายในอนาคตนั่นเอง

4) คุณพ่อคุณแม่มีแผนอนาคตให้ลูก

พ่อแม่ช าวจีน มักเตรียมอนาคตให้ลูกสอนให้ลูกรู้จักความสามารถ และศักยภาพของตนเอง รวมทั้งติด อ า วุ ธ ทางปัญหา เสริมสร้างทักษะ ฝึกฝนวินัยและสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้กับลูกแทนที่จะปล่อยให้ลูกทำต ามความฝัน ( ซึ่งอาจจะเป็นจริงหรือไม่ก็ได้ ) ทำให้เด็กๆ ช าวจีน มีโอกาสและประสบความสำเร็จในอนาคตเนื่องจากปลูกฝัง แนวทางและความสามารถตั้งแต่ยังเด็ก

5) สอนให้ลูกกตัญญูต่อพ่อแม่

ช าวจีนถือว่าลูกเป็นห นี้ชีวิตพ่อแม่ต้องตอบแทนบุญคุณ กตัญญูต่อท่าน ซึ่งเป็นแนวคิดต ามแบบปรัชญาขงจื้อ ดังนั้น ลูกจึงมีหน้าที่ที่ต้องเป็นลูกที่ดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และทำให้พ่อแม่ภาคภูมิใจเช่นเดียวกับพ่อแม่ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

ในการเลี้ยงดูลูกเช่นกันไม่ว่าช าติไหนถ้าเราปูพื้นฐานให้เป็นเด็กใฝ่ดี มีคุณธรรมประจำใจ มีเป้าหมายในชีวิตก็สามารถประสบความสำเร็จได้ทั้งนั้น ซึ่งครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่อบรม สั่งสอนเด็กที่เกิดมาให้มีภูมิรับกับทุกสถานการณ์ที่เขาต้องเจอ…ถ้าพื้นฐานครอบครัวดีเด็กก็จะออ กมาอยู่ในสังคมได้อย่ างมีความสุข

ความแตกต่างในการเลี้ยงลูกครอบครัวคนไทยกับ คนจีน

คนไทย เลี้ยงลูกอย่ างฮ่องเต้… คนจีนเลี้ยงลูกให้เป็นฮ่องเต้

คนไทย ให้กำลังใจลูก… คนจีนสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้

คนไทย สอนลูกจากประสบการณ์… คนจีนสอนให้ลูกคิดด้วยตัวเอง

คนไทย สอนให้ลูกกตัญญู… คนจีนถือว่าลูกเป็นห นี้ชีวิตพ่อแม่

คนไทย สอนให้ลูกต ามหาความฝัน… คนจีนเตรียมอนาคตให้ลูก

เราควรนำข้อ ดี ของการเลี้ยงลูกทั้งของคนไทยเราและ ต ามแบบคนจีน มาบูรณาการ

เพื่อให้ลูกเป็นผู้ใหญที่ดีออ กสู่สังคมในอนาคต

ที่มา boktorth