6 ข้อควรรู้ สามีภรรย าอยู่กินด้วยกัน แต่ไม่อย ากจดทะเบียนสมรส

หากวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่อย ากอยู่กินกับสามี หรืออยู่กับภรรย า และไม่อย ากที่จะจดทะเบียนสมรส วันนี้เราอย ากอย ากที่จะแนะนำสิ่งที่ควรรู้ เพื่อรั ก ษ าผลประโยชน์ของคุณ ยิ่งเป็นผู้หญิงอย่ างๆเรา เราควรรู้ไว้ กับบทความ 6 ข้อควรรู้ สามีภรรย าอยู่กินด้วยกัน แต่ไม่อย ากจดทะเบียนสมรส ไปดูกันว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างที่ควรรู้ หากวันใดเกิดเลิกรากันไปจะได้ไม่เสียผลประโยชน์

มีหล า ยคนที่อยู่กินกันไปแบบเฉย ๆ ไ ม่ ไ ด้ มีการ จดทะเบียนสมรส อ ย่ า งถูกต้องต าม ก ฎ ห ม า ย แต่รู้ไหมว่ายังไม่ถือว่าเป็นสามีภรร ย ากัน เพราะว่าไม่มีหลักฐานทาง ก ฎ ห ม า ย ยังเป็นเพียงคู่ น อ นเท่านั้น หากอีกฝ่ายไปทำอะไร

หรือ มีใคร ทิ้งไป ก็จะไม่สามารถเรียกร้องเอาอะไรได้เลยแม้แต่บาทเดียว เรื่องแบบนี้ผู้ที่ เ สี ย เ ป รี ย บที่สุดจะเป็นฝ่ายหญิงมากกว่า อ ย า กให้ลองอ่านดูว่าจะรู้ว่าทะเบียนสมรสสำคัญ ไม่จดทะเบียนสมรสจะเป็นอ ย่ า งไร

1 ต่อให้อยู่ด้วยกัน มานานช่วยเหลือ กันทุกเรื่องมาตลอ ด แต่ถ้าวันไหนเลิกกันขึ้น มาก็ไม่มีสิทธิ์ได้ท รั พ ย์สินเขาแม้แต่สต างค์เดียว

2 หากเขาอ้างว่า ไม่อย ากจดเพราะ ธุ ร กิ จ เกี่ยวกับงาน บอ กเลยว่าเขาเห็นแก่ตัวมาก วันหนึ่งคุณเองจะต้องมานั่งเสียใจ

3 ต่อให้คนในสังคมรับรู้ ทั้งโลกรับรู้ว่าคบกันแต่ถ้าไม่มีทะเบียนสมรส ก็ไม่ได้มีประโยชน์

หากอีกฝ่ายยกท รั พ ย์สินให้ผู้อื่นก็เรียกเอาอะไรไม่ได้ ต ามสิทธิ์ กฎ ห ม า ยถ้าไม่มีทะเบียนสมรสก็แค่คนนอ ก ไม่มีสิทธิ์ในท รั พ ย์สินของอีกฝ่ายอยู่แล้ว

4 เรื่อง เ ล ว ร้ า ย สุด ก็คือ ต่อให้คบกันนานแต่ถ้าเขาไปจดทะเบียนสมรสกับคนอื่น

คนที่กล า ยเป็นน้อยเขาคือคุณเองต่างหาก มาก่อน มาหลัง มันไม่ได้สำคัญเลย

5 หากอีกฝ่ายมีคนอื่นแล้วคุณไปโ ว ย ว า ย ไปต ามวุ่นวาย

แล้วยิ่งเขาจดทะเบียนกับคนใหม่นั่นแหละ คุณกล า ยเป็นคนนอ กทันที ยังไงก็มีค ว า ม ผิ ด ติดตัวมาด้วย

6 ไม่ว่าจะคบกัน มานาน อยู่กัน มาสัก 10 ปี 50 ปี ก็ยังไม่ถือว่าเป็นสามี ภ ร ร ย า กัน แม้จะมีพิธีแต่งงานแต่ยังไม่มีทะเบียนสมรสก็ยังไม่ใช่อยู่ดี เป็นเพียงคู่นอนเท่านั้น หากมีฝ่ายไหนนอ กใจ เลิกกัน ก็จะไม่ได้อะไรเลย

ในการจะครองคู่กันนั้นหากตกลงจะอยู่ดูแลกันไปจนตลอ ดแล้ว ไม่ใช่แค่การแต่งงาน ไม่ใช่แค่มีพย าน แต่ยังต้องมีกระดาษ 1 แผ่น ที่เรียกว่าทะเบียนสมรสด้วย จะทำให้มีสิทธิ์ในท รั พ ย์สินของอีกฝ่ายได้ และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังเรียกร้องได้เสมอ

ที่มา Krustory