6 ข้อ ดีใช้ชีวิตคนเดียวก็มีความสุข ถึงจะโสดแต่ชีวิตก็มีสีสัน

วันนี้เราจะพาหล า ยๆคนไปเรียนรู้วิถีชีวิตของคนโสด ไปดูกันว่าคนที่โสดมานานเขาใช้ชีวิตอย่ างไรให้ไม่เหงา กับบทความ 6 ข้อ ดีใช้ชีวิตคนเดียวก็มีความสุข ถึงจะโสดแต่ชีวิตก็มีสีสัน ไปดูกันว่าการสร้างสีสันให้กับตัวเองได้นั้นจะทำให้ชีวิตโสดมีความสุขเพียงใด

1 ให้ร างวั ลกับชีวิตบ้าง

ความโสดมีข้อ ดีมากมาย หนึ่งในนั้น คือ การมีอิ ส ระอย่ างเต็มที่ การท่องเที่ยวหรือเข้าคอร์สอบรม ทำกิ จ ก ร ร มใหม่ๆ เพื่อสร้างความตื่ นเต้ นและพัฒนาศั ก ยภ าพของช าวโสด

2 รู้จักวางแผนด้านการเงิน

ปัจจุบันเงินแทบจะเป็นปัจจัยที่ 5 ดังนั้น เมื่อจะใช้ชีวิตโสดให้มีความสุขต้องรู้จักออมเงินไม่ว่าจะในรูปแบบสั งหาริมท รั พ ย์, อสั งหาริมท รั พ ย์, สะสมกองทุนรวมเพื่อ การเลี้ยงชีพ, กองทุนหุ้ นระยะย าว,การทำประกันชีวิต เปิดบ้านเช่า เล่นหุ้นอยู่บ้าน

3 สุขภาพก็สำคัญนะ

การไม่มีโ ร ค เป็นล าภอันประเสริฐ การดูแลรั ก ษ าสุขภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญช าวโสดจึงควรตรวจร่างกายประจำปี

4  รู้จัก S A F E T Y F I R S T

ความ ป ล อ ด ภั ยเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง ช าวโสดควรมีทักษะการป้องกันตัวหรืออุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันตัวเอง ควรเลี้ยงสุนัขสักตัวไว้คอยเตือนภั ย

5 ช าวโสดควรเป็น มิตรกับช าวโสดทั่วโลก

หากคุณเป็นสาวหรือหนุ่มโสดที่อยู่คนเดียว การผูกมิตรกับเพื่อนข้างห้อง ป้าข้างบ้าน เพื่อเอาไว้พึ่งพาย าม ย าก ให้ช่วย ส อ ด ส่ อ งดูแลเป็นหูเป็นต าก็เป็นสิ่งดีงามได้ไม่น้อยมีเพื่อนแ ก้เ ห ง าได้อีกด้วย

6 มีทักษะชีวิตติดตัว

การเป็นโสดก็คือ การใช้ชีวิต โดยพึ่งพาตนเองเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นช าวโสดต้องมีทักษะที่ใช้ในการดำเนินชีวิตโสดติดตัวบ้าง เช่น เปลี่ยนหลอ ดไฟ ซ่อมท่อน้ำประปา ดูแลรถ สำหรับช ายโสดก็ฝึกเ ย็ บผ้า ทำอาหาร

ที่มา khobjainas