6 ต้นไม้ ปลูกริมรั้วบ้าน จัดสวนสวยงาม ความหมายดี เสริมโชคลาภ

วันนี้เราจะพาคุณไปดูต้นไม้ที่ควรรีบหามาปลุกไว้ริมรั้วในบ้าน เพราะจะทำให้บ้านของคุณสวยงามแถมยังมีเงินทองไหลเข้าบ้านอีกด้วย กับ 6 ต้นไม้ ปลูกริมรั้วบ้าน จัดสวนสวยงาม ความหมายดี เสริมโชคลาภ ไปดุกันว่าต้นไม้ที่ว่านี้มีต้นอะไรบ้าง

รั้วบ้านเป็นสิ่งที่ใช้บอ กขอบเขตที่อยู่อาศัย ซึ่งทำได้จากหล า ยๆวัสดุ ที่ให้ความรู้สึกและอารมณ์แตกต่างกันไป สำหรับคนที่รักธรรมช าติพร้อมๆกับได้ความเป็นส่วนตัว รั้วต้นไม้หรือแนวต้นไม้ริมรั้ว เป็นอีกหนึ่งทางเลือ กที่น่าสนใจ เพราะนอ กจากช่วยลดทอนความแข็งกระด้างของตัวอาคารแล้ว ต้นไม้ยังช่วยเพิ่มอออ กซิเจนให้ความสดชื่น ช่วยกรองฝุ่นควัน

และยังช่วยเพิ่มทัศนียภาพที่น่ามอง ส่วนพรรณไม้ที่ นิ ย ม ป ลู ก นั้นก็มักเป็นพืชที่ทนทานต่อสภาวะอากาศไม่ต้องดูแลรั ก ษ ามาก บางชนิดตัดแต่งทรงพุ่มได้ง่าย ทรงต้นเป็นระเบียบเรียบร้อย อาจจะเป็นทั้งไม่ยืนต้นไม้ดอ กไม้เลื้อย วันนี้เรามาแนะนำ 6 ต้นไม้ความหมายดี ที่เหมาะกับการปลูกเป็นรั้วมาฝากกันค่ะ

1 ไทรเกาหลี

เป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกริมรั้วเป็นอย่ างมาก โดยเฉพาะปลูกเอาไว้ทำเป็นแนวรั้ว หรือปลูกริมกำแพงร่วมกับพืชดอ กชนิดอื่น มีลักษณะไม้พุ่มทรงสูง และทรงของพุ่มจะค่อนข้างแน่น ตัวพุ่มประกอบไปด้วยใบสีเขียวสดที่เรียงตัวซ้อนกันอยู่เป็นชั้น ๆ เ มื่ อ โ ต เต็มที่ไทรเกาหลีจะมีขนาดความสูงได้ประมาณ 5-6 เมตร ส่วนตัวใบของต้นไทรเกาหลีนั้นจะมีสีเขียวเข้มจัดรูปทรงค่อนข้างเรียว ใบมัน

และมีย างสีขาว มีใบดก ต ล อ ด ทั้งปี ส่วนของลำต้นด้านบนจะเห็นไม่ชัดเนื่องจากใบที่หนาแน่นปกคลุมอยู่มาก โดยตัวลำต้นส่วนล่างที่มองเห็นได้จะมีสีเทาปนน้ำต าล ต ามกิ่งจะมีรากย้อยลงมาซึ่งเป็นลักษณะแบบเดียวกับต้นไทรชนิดอื่นด้วย ข้อดีอีกอย่ างหนึ่งของต้นไทรเกาหลีคือแทบจะไม่มีการผลัดใบ ทำให้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจัดการกับปัญหาเศษใบไม้ร่วง

การดูแล ต้ อ ง ก า ร ปริมาณน้ำปานกลาง สามารถเติบโตในดินธรรมดาได้ดี และสามารถขย ายพันธุ์ได้โดยการเสียบยอ ดหรือเพาะเมล็ด

2 ต้นไผ่

ต้นไผ่มีหลากหล า ยชนิด ทั้งไผ่เหลืองทอง ไผ่สีสุก ไผ่เตี้ย ไผ่น้ำเต้า แต่คนโบราณเชื่อกันว่า ถ้าปลูกไผ่สีสุกจะช่วยให้สมาชิกในบ้านประสบความสำเร็จ ร่ำร ว ยเงินทอง และมี ค ว า ม สุ ข กันถ้วนหน้า ส่วนลักษณะที่เด่นชัดเหมือนกันของต้นไผ่ นั่นก็คือ เป็นไม้ไม่ผลัดใบใน ขึ้นเป็นกอ ลำต้นเป็นปล้อง ๆ เหยียดตรง แข็งแรง

การดูแล ต้นไผ่เป็นพืชที่ดูแลง่าย แต่ทั้งนี้ในช่วงแรกต้องคอยกำ จั ดวัชพืช ซึ่งหลังจาก 1 ปี จะไม่มีวัชพืชขึ้นแล้ว เนื่องจากใบของไผ่จะบังแสงแดดไม่ให้ส่องถึงพื้น หากจะปลูกต้นไผ่ ควรปลูกไว้ริมรั้วของบ้าน

หรือบริเวณที่โล่งกว้าง ให้ต้นไผ่ได้แตกหน่อเจริญงอ กงาม และควรปลูกไว้ทางทิศตะวันออ ก เพื่อให้ต้นไผ่ได้รับ แ ส ง แ ด ด ย ามเช้า นอ กจากนี้ ยังควรปลูกต้นไผ่ในวันเสาร์จึงจะเป็น มงคล

3 ต้นโมก

สำหรับต้นโมกนั้น คน โ บ ร า ณ เชื่อว่า หากปลูกต้นโมกเอาไว้ภายในบ้าน ก็จะทำให้เกิดความบริสุทธิ์สะอาด มีแต่ความสุขกายสุขใจ ปลอ ดภั ยและรอ ดพ้นจากสิ่งอันจะนำความทุ ก ข์ร้อน มาสู่คนในครอบครัว ส่วนดอ กของต้นโมกนั้น มีสีขาวสะอาด มีกลิ่นหอมสดชื่นตลอ ดทั้งวัน นอ กจากจะให้ความสบายต าแล้ว ยังให้ความสบายใจอีกด้วย

การดูแล ต้นโมกต้องการ แ ส ง แ ด ด ปานกลาง จนถึงแสงแดดจัด หรือ กลางแจ้ง ควรให้น้ำ 5-7 วันต่อครั้ง นอ กจากนี้ต้นโมกยังชอบดินร่วนซุย ที่มีความชื้นปานกลาง และควรใส่ปุ๋ยคอ กหรือปุ๋ ยหมัก ในอัตรา 1-2 กก./ต้น ควรใส่ปีละ 4-6 ครั้ง

4 ต้นแก้ว

คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นแก้วไว้ประจำบ้านจะทำให้เป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์ มีความเบิกบาน เพราะ แก้ว คือ ความใสสะอาด ความสดใส
นอ กจากนี้ดอ กแก้วยังมีสีขาวสะอาดกลิ่นหอมอบอวล ทั้งยังสามารถนำดอ กแก้วไปใช้ในพิธีบูช าพระในพิธีทางศาสนาได้ ถือเป็นสิริมงคลยิ่ง

และเพื่อเป็น สิ ริ ม ง ค ล แก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นแก้วไว้ทางทิศตะวันออ ก ผู้ปลูกควรปลูกในวันพุธ เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เอาประโยชน์ทั่วไปทางดอ กให้ปลูกในวันพุธ

การดูแลต้นแก้วต้องการแสงแดดจัด และควรรดน้ำอย่ างน้อย 3 – 5 วัน/ครั้ง ควรใส่ปุ๋ยคอ กหรือปุ๋ยหมักอัตรา 1 – 2 กก./ต้น ใส่ปีละ 4 – 6 ครั้ง หรือใช้ปุ๋ยวิทย าศาสตร์ สูต ร 15-15-15 อัตรา 200- 300 กรัม/ต้น ใส่ปีละ 4 – 6 ครั้ง

5 ต้นเข็ม

คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกเข็มไว้ประจำบ้าน จะทำให้มีความฉลาด เฉียบแหลมเพราะเข็มคือสิ่งที่มีความแหลมคมดังนั้นคนไทยโบรานจึงใช้ดอ กเข็มในพิธีไหว้ครูเพื่อจะได้เป็นนักปราชญ์ที่มี ส ติ ปั ญ ญ า ฉลาดเฉียบแหลม

นอ กจากนี้ยังใช้ดอ กเข็มเป็นเครื่องบูช าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีทางศาสนาได้เป็นสิริมงคลยิ่งนัก

ส่วนตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก เพื่อเป็น สิ ริ ม ง ค ล แก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นเข็มไว้ ทางทิศตะวันออ ก ผู้ปลูกควรปลูกในวันพุธเพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาประโยชน์ทั่วไปทางดอ กให้ปลูกในวันพุธ

การดูแลต้นเข็มชอบแสงแดดจัด ๆ หรือแสงแดดกลางแจ้ง ส่วนน้ำต้องการน้ำเพียงแค่ปานกลางเท่านั้น และต้นเข็มยังสามารถทนต่อความแห้งแล้งได้ ชอบดินร่วนซุย ดินร่วนปนทราย มีความชุ่มชื้น และควรใส่ปุ๋ยคอ กหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 0.5-1 กก./ต้น ควรใส่ 5-6 ครั้ง/ปี

6 พุทธรั ก ษ า

คนโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นพุทธรั ก ษ าไว้ประจำบ้านจะช่วยคุ้มครอง ป้องกันอันตรายแก่บ้านและผู้อาศัยได้ เพราะพุทธรั ก ษ าเป็นพรรณไม้ที่คนโบราณเชื่อว่า มีพระเจ้า คุ้ ม ค ร อ ง รั ก ษ าให้มีความสงบสุข คือเป็นไม้มงคลนั่นเอง สำหรับตำแหน่งของผู้ปลูกนั้น เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นพุทธรั ก ษ าไว้ทางทิศตะวันตก ผู้ปลูกควรปลูกในวันพุธ เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เอาประโยชน์ทั่วไปทางดอ กให้ปลูกในวันพุธ

การดูแลดอ กพุทธรั ก ษ า ชอบแสงรำไร หรือแสงแดดจัดกลางแจ้ง และต้องการปริมาณน้ำปานกลาง ควรให้น้ำ 3-5 วัน/ ครั้ง เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ควรใส่ปุ๋ยคอ กหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 0.5-1 กิโลกรัม/กอ ปีละประมาณ 4-6 ครั้ง

ได้รู้จักกับต้นไม้ริมรั้วแบบคร่าว ๆ กันไปแล้ว หากใครสนใจปลูกต้นไม้ริมรั้วเอาไว้รอบ ๆ บ้าน ลองพิจารณาต้นไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ และลงมือปลูกได้เลย ขอให้ผลิต ออ กดอ กผลไว ๆ เป็นร่มเงาที่สวยงามให้บ้านนะคะ

ที่มา คนบ้านนอ ก