6 นิสัยใช้เงินไม่คิดถึงอนาคต ทำชีวิตลำบาก

เมื่อเงินเริ่มหาย ากขึ้นทุกวันด้วยปัญหาหล า ยๆอย่ างที่เข้ามา จึงทำให้หล า ยคนไดใช้เงินแบบไม่คิดถึงอนาคตในวันข้างหน้า วันนี้เราจึงอย ากที่จะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้นิสัยที่จะทำให้ชีวิตของเราลำบาก หากยังมีนิสัยเหล่านี้ติดตัวอยู่ กับบทความ 6 นิสัยใช้เงินไม่คิดถึงอนาคต ทำชีวิตลำบาก ไปดูกันว่ามีนิสัยอย่ างไรบ้างที่จะพาชีวิตเพื่อนๆ ลำบากในอนาคต

1 บริหารเงินแบบไม่มีความรู้

เห็นใครเขาฮิตอะไรก็แห่ไปล ง ทุ นต ามเขา ซื้ อทองซื้ อหุ้นแบบไม่เคยทำการบ้ านวัน ๆ ก็เอาแต่ต ามกระแสโดยไม่สนใจศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งไม่มี การจัดสรรสินท รั พ ย์ที่ดีพอ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเพิ่มพูนความมั่งคั่งสำหรับใครที่มีพฤติก ร ร มการใช้จ่ายเงิน

แบบข้างต้นอยู่ควรเปลี่ยนพฤติก ร ร มแ ย่ ๆ ตั้งแต่ตอนนี้ เป็นต้นไป และหัน มาใส่ใจในเรื่องของการใช้เงินอย่ างมีสติ ช าญฉลาดจะทำให้เรามีเงินเก็บไว้ใช้ใยย ามจำเป็นอย่ างแน่นอน และนี่คือวิถีแห่ง กินอยู่เป็น 360 องศาแห่งการใช้ชีวิต

2 ใช้จ่ายแบบไม่รอบคอบ

บางคนประมาทเพราะคิดว่าตัวเองมีหลักประกันในอนาคต เช่นคิดว่ายังมีเงินจากกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ฯลฯ สำรองอยู่เสมอโดยหลงลืมไปว่า รายได้จากกองทุนเหล่านี้ พอถึงเวลาเข้าจริง ๆ ก็ไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณหรือเหตุฉุ ก เ ฉิ นที่อาจจะเกิดขึ้นได้จาก ความเ จ็ บไข้ได้ป่ ว ยที่ไม่ได้คาดคิดไว้ก่อน

3 ไม่รู้ว่าตัวเองมีเงินสดเท่าไหร่

ได้เงิน มาเท่าไหร่ก็ใช้ไปเท่าที่มี เงินหมดก็เบิกธนาคารออ กมาใช้อยู่เรื่อย ๆไม่มีการกันเงินไว้เป็นก้อนเป็นประเภทว่าประเภทไหนใช้ได้เมื่อไร พูดง่าย ๆคือ ไม่เคย ทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองอย่ างเป็นกิจจะลักษณะ

4 ไม่วางแผนการเงิน

การมีเป้าหมายทางการเงิน จำเป็นต้องวางไว้ทั้งเป้าหมายในระยะสั้นและระยะย าวคนที่ไม่วางแผนจึงมักจะพบว่า ตัวเองมักมีเรื่องเร่งด่วนอื่นโผล่มาก่อนถึงเป้าหมาย เป็นระยะ ๆ ระหว่างการออมเช่น อย ากซื้ อรถเพราะต้องย้ายที่ทำงานใหม่ เดินทางไกล และเดินทางลำบากกว่าเดิม ,อย ากได้สมาร์ตโฟนรุ่นใหม่ที่เห็นในโฆษณา

หรือแม้แต่อย ากต่อเติมห้องนอน ฯลฯสิ่งเหล่านี้ที่ไม่ได้อยู่ในแผนจะทำให้เราหยุดออมสำหรับเป้าหมายวัยเกษียณแล้วหันไปจ่ายเพื่อเรื่องอื่น ๆ ที่คิดว่าสำคัญกว่า และไม่ได้อยู่ในแผนไว้แต่แรกจนทำให้การออมสำหรับเป้าหมายหลักลดระดับความเข้มข้นลงไปจากความต้องการ

5 รายได้ต่ำแต่มีรสนิยมสูง

คนประเภทนี้คือพวกที่ชอบใช้จ่ายเงินเกินตัว จนแต่ไม่เจียมเวลาได้เงิน มาก็คิดถึงแต่เรื่องจะใช้เงินอย่ างไรจนหมดไม่เหลือเก็บแถมยังเหนียวห นี้ โดยเฉพาะห นี้บั ต ร เ ค ร ดิ ต ที่มักประวิงเวลาตัวเองด้วยการทยอยจ่ายแต่จ่ายห นี้ขั้นต่ำทำให้ต้องเสียค่าด อ ก เ บี้ ยและค่าธรรมเนียมทบต้นหล า ยตลบกว่าจะรู้ตัวก็หมดทั้งบัญชี ไม่มีเหลือให้เบิก คราวนี้ละต้องกู้ห นี้ยืมสินให้เสียด อ ก เ บี้ ยหนักขึ้นไปอีก

6 ก่อห นี้ไว้จนเกินตัว

เพราะเป็นห นี้ จึงเป็นเหตุให้ต้องเอาเงินที่จะได้มาในอนาคตไปหักห นี้ที่ก่อไว้ เช่นปล่อยให้ตัวเองเป็นห นี้บั ต ร เ ค ร ดิ ตทับถม จนต้องกู้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญ เงินจากประกันชีวิต จนท้ายที่สุดไม่มีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายเมื่อเกษียณ

ที่มา บทคัดย่อจากหนังสือยิ่งจ่ายยิ่งร ว ย,fahhsai