6 อาชีพนี้ อาจจะไม่มีในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้

วันนี้เราจะพาคุณไปดูอาชีพที่กำลังจะห า ยไป ไม่มีให้ลูกหลานคุรได้พบเห็น กับ 6 อาชีพนี้ อาจจะไม่มีในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ ไปดูกันว่ามีอาชีพอะไรบ้าง

นับวัน เทคโนโลยีใหม่ๆ ก็เข้ามามากขึ้น และในชีวิตที่มีความสะดวกสบายมากขึ้น จนทำให้บางอาชีพนั้น จะต้องห า ยไป ในไม่กี่ปีข้างหน้านี้ แล้วจะมีอาชี พอะไรบ้างนั้น ไปดูพร้อมๆ กัน แน่นอนว่า คงมีหลายคน ที่เดือ ด ร้อนแน่

เพราะอาชีพ คือ การทำมาหากิน คือหน้าที่การทำงานของคนในสังคม และทำให้ดำรง ชีวิตในสังคมได้ บุคคลที่ประกอบอาชี พจะได้ค่าตอบแทน ไปใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ในปัจจุบันโลกของเรานั้น

มีเทคโนโลยีเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ จะทำอะไรก็สะดวกสบายทุกอย่ าง แต่หารู้ไม่ว่า การที่มีเทคโนโลยี มากขึ้นนั้น หลายคนอาจต้อง ตกงาน โดยเฉพาะ 6 อาชีพต่อไปนี้ อาจต้องห า ยไป ในอนาคตอันสั้นนี้

1 นายหน้ าทัวร์

เพราะนักท่องเที่ยว เขาจะสามารถทำ การเช็ คข้ อมูล เทียบร า ค า วางแผนการเดินทาง ผ่ านเว็บไซต์ ผ่านแอปพลิเคชั่น ได้ด้วยตัวเองแล้ว

2 E – B O O K พนักงานสื่ อสิ่งพิมพ์

นั่นเพราะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะเข้ามามีบทบาท มาแทนที่ ธุรกิจสิ่งพิ มพ์จะห า ยไป เช่นพวก หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เหล่านี้จะมาในรูปแบบดิ จิ ทั ล

3 พนักงานข า ย

เพราะผู้บริโภคจะสามารถ ซื้ อ สินค้ าและชำร ะเ งินผ่านระบบ ออ นไ ลน์ได้ มันสะดวกกว่าเก่าเยอะเลย

4 พนักงานธน าค าร

เพราะการทำธุรก ร ร มการเงิน แบบออ นไ ลน์ มัน มาแทนที่ และสะดวกสบายอย่ างมาก จะถูกใช้งานทดแท น สาขาธน าค าร อย่ างเต็มรูปแบบ แล้วต่อไปนั้น ลูกค้ าไม่จำเป็นต้องไปธน าค าร

5 คนงาน สายการผลิ ต

ที่พูดแบบนี้เพราะว่า เทคโนโลยี หุ่ นย นต์ A I เหล่านี้จะเข้ามาทำแทนแร งงาน มนุษย์ทั้งหมด ทำให้คนในสายงาน เหล่านี้ อาจต้องตกงาน

6 ผู้ประก าศข่ าว

เพราะผู้ประกาศข่ าวปัญญาประดิษฐ์ จะสามารถทำงานได้ทั้งวัน ทั้งบนเว็บ และช่องทางบนสื่ อ ออนไ ลน์ ต่าง ๆ อีกทั้งยังช่วย ลดค่า ใช้จ่ายด้านการผลิตได้มากขึ้นด้วยนะ เพราะทุกวันนี้ โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว

ที่มา tamnanna