7 ต้นไม้ดี ปลูกไว้ในบ้าน ช่วยให้อยู่เย็นเป็นสุข ดูดท รั พ ย์เข้าบ้าน

ปีใหม่ใกล้เข้ามาแล้ว วันนี้คุณมีของขวัญให้กับคนที่คุณรักหรือยัง หากยังไม่มีเราขอแนะนำ 7 ต้นไม้ดี ปลูกไว้ในบ้าน ช่วยให้อยู่เย็นเป็นสุข ดูดท รั พ ย์เข้าบ้าน ไปดูกันว่ามีต้นไม้อะไรบ้างที่จะเป็นของขวัญปีใหม่ และยังช่วยดูดทรีพย์ให้กับคนรักด้วย

การปลูกต้นไม้ต ามความเชื่อในเรื่องของไม้มงคลเห็นกันได้บ่อยๆทั้งต ามห้างร้านและบ้านเรือน เพราะความเชื่อเรื่องไม้มงคลนั้นอยู่คู่กับเ มื อ ง ไ ท ยมานาน เพราะความเชื่อเหล่านี้ช่วยทำให้

การค้าข า ยเจริญรุ่งเรืองกันหล า ยต่อหล า ยเจ้า เรื่องของการปลูกต้นไม้มงคลนั้นยังมีรายละเอียดต่างๆลงลึกลงไปถึงทิศทางในการปลูก และวันเวลาที่ควรนำลงดินอีกด้วย วันนี้เรามีรายละเอียดต่างๆเหล่านี้มาฝากกันสำหรับผู้ที่สนใจ

1 ต้นวาสนา

ต้นวาสนาได้รับความนิยมอ ย่ า งมากทั้งอาคารห้างร้านต่างๆ เพราะทรงของต้นที่สวยงามและชื่อที่เป็น มงคล ต้นวาสนาเป็นต้นไม้ที่จะช่วยอ วยพ รให้กับผู้ปลูก หากผู้ปลูกเป็นผู้หญิงก็จะยิ่งเสริมด ว งกันได้อ ย่ า งดี

2 ต้นเงินไหลมา

ความเชื่อโบราณบอ กว่าจะช่วยให้เงินไหลเข้ามาในกระเป๋าอยู่เสมอ ไม่ว่าจะประกอบกิจการใดๆก็จะประสบความสำเร็จได้อ ย่ าง ไม่ ย า ก ดึงดูดกำไรในการค้าข า ย ช่วยเพิ่มโชคลาภให้กับผู้ปลูกและเจ้าของบ้านได้นอ กจากนี้ต้นเงินไหลมายังเป็นต้นไม้ที่สามารถ ดู ด ซั บส า ร พิ ษได้อีกด้วย

3 ต้นออมเงินออมทอง

ต้นออมเงินออมทองจะช่วยในเรื่องของฐานะ ช่วยให้เก็บเงินได้อยู่ไม่รั่วไหลไปหล า ยทาง เป็นต้นไม่ที่เสริมในเรื่องของเงินๆทองๆโดยเฉพาะ

4 ต้นไผ่ ก ว น อิ ม

เป็นต้นไม้เล็กๆที่เติบโตง่ายเลี้ยงง่าย นิยมนำมาปลูกในกระถางเล็กๆเพื่อประดับบ้านหรือที่ทำงาน ไผ่กวนอิมช่วยเ ส ริ มเรื่องเงินโดยเชื่อกันว่า จะทำให้เงินทองไหลมาเทมาอ ย่ า งไม่ข า ดสาย แถมยังช่วยตกแต่งให้โต๊ะทำงานของเราดูสดชื่นสบ าย ต าขึ้นด้วย

5 ว่าน รว ยไม่เลิก

จัดเป็นไม้มงคลที่ช่วยเสริมเรื่องความร่ำร ว ยโดยเฉพาะ ทั้งกิจการงานและร้านค้าต่างๆ นิยมนำมาประดับกระถางหน้าบ้าน ทั้งในและนอ กอาคาร

6 ต้นน า ง ก วั ก

ต้นน า ง ก วั ก หากปลูกไว้ในบ้านจะเปรียบเสมือนมีแม่นางกวักอยู่ที่บ้านด้วย ซึ่งจะช่วยในเรื่องของเงินทองและโชคลาภ ไม่ว่า จะทำธุรกิจค้าข า ยใดๆก็จะมีแต่กำไรเข้ามาเสมอ ช่วยเสริมในเรื่องของการค้าข า ยโดยเฉพาะ

7 ต้นส า ริ ก าลิ้ น ทอง

การปลูกสาลิกาลิ้นทองในบ้านเหมาะกับคนที่ทำธุรกิจการค้าข า ย ซึ่งต้องใช้ทักษะการแสดงออ กหรือบุคลิกการพูดจาโน้มน้าวใจคน เพราะความเชื่อคนโบราณเชื่อว่าต้นสาลิกาลิ้นทองจะช่วยเสริมเส น่ห์ ให้กับคนปลูก ช่วยให้เจรจาสำเร็จค้าข า ยเป็นผลดี

การปลูกไม้ม ง ค ลต ามความเชื่อ จะช่วยส่ งเสริมให้การค้าข า ยของเราดีขึ้น นอ กจากการปลูกต้นไม้จะช่วยให้บรร ย า กาศ และอากาศดีขึ้นแล้วยังเป็นการเสริมสร้าง ด ว ง ในการค้าข า ยให้กับเราได้อีกด้วย

เรียบเรียงโดย krustory