7 ผลก ร ร มของคนที่ทิ้งลูก ทิ้งภรรย า ไปอยู่กับคนอื่น

วันนี้เรากจะพาคุณไปดูผลของการกระทำของคนที่ไม่รู้จักพอ ชอบนอ กใจคนรัก ทิ้งลูกทิ้งภรรย าไปมีคนอื่น กับบทความ 7 ผลก ร ร มของคนที่ทิ้งลูก ทิ้งภรรย า ไปอยู่กับคนอื่น ไปดูกันว่าคนประเภทนี้จะต้องเจอกับอะไรบ้าง

1 หากชีวิตไร้บุญวาสหนาใหญ่ มาขัดขวางก่อนต า ย ชั่ วระยะหนึ่ง

จะนึกถึงแต่ก รรมชั่ ว ที่ทำการนอ กใจไว้ ต า ยจากความเป็นคนก็ มีแต่นรกและ ความเป็นเ ป ร ต ที่แสนทรมาณ เป็นที่ไปอย่ างย าวนาน ต ามผลก รรมที่ ได้กระทำไว้ยิ่งคนที่เรากระทำผิดบาป ครั้งนี้เป็นคนที่ดีมาก มีศิลธรรมมาก ผลของบาป ก รรม

ก็จะยิ่งหนา แน่นและย าวนาน มากขึ้นไป เท่านั้น แม้ร้อยปีพันปีก็อาจจะยัง ไม่ได้กลับมาเป็นคนอีกครั้ง กลับมาเกิดเป็นคนใหม่ ก็เป็นคนผิดเพศ ต ร ะ กูล ตํ่ า ขี้ โ ร ค เป็นต้น

2 เมื่อยังมีชีวิต ก รรมที่ได้กระทำ จะส่ งผลให้ ต้องแยกจากคนที่รักมีคนรักก็ มักถูกคนอื่น แย่งชิงไป ไปรักใครเข้าไม่นาน ก็ต้องแยกจากกันไ ปต้องช้ำใจอยู่ตลอ ด

3 ไรซึ่งเกียรชื่อเสียง และการยอมรับ คนที่นอ กใจ คนอื่น เลือ กคบชู้

แม้ชีวิตทั่วไปจะดูดีหรือสวยงามเพียงไร แต่ไส้ในจริงๆ ก็ไร้ซึ่งการยอมรับจากคนรอบข้าง มีแต่คนนินทา ต่อหน้าแม้ทำดี แต่รับหลัง ก็มักจะเจอ แต่คนพูดให้ร้ าย เสียๆ ห า ยๆไม่สามารถทำงาน ที่มีเกียรติ ได้เพราะ ไม่เจริญทำได้ไม่นาน ก็มีเรื่องเสียห า ย คนรอบข้างรัง เ กี ย ด

4 เมื่อเป็นคน ลักกินขโมยกิน นอ กใจนานวันเข้า จิตใจก็เปลี่ยนไป

จากที่เคยกล้าหาญมั่นใจ จิตใจแน่วแน่ ก็เสื่อมลงเป็นคนขี้ ระแวง หัวเสียง่ายกังวลไปซะทุกอย่ างกลัวคนจะทำร้ าย กลัวคนจะรังเกียจ แม้มีเงินทองมากใส่ เครื่องประดับดี ๆ แต่หัวใจ กับโทรมลงไป ทุกวันๆ

5 ชีวิตมีเส้นทางที่ตกตํ่า ทำคุณคนไม่ขึ้นพบเจอ แต่คนที่ไม่จริงใจ อยู่รอบข้าง

6 บุตร บริวารคนใต้ปกครอง ไม่เชื่อฟังว่ากันว่า หากมีลูกก็จะได้ ลูกเ ว ร ลูกก รรมที่นำ แต่ความเดือ ดร้อนทุกใจมากให้ จะอยู่ในการปกครอง ก็ไม่มีมีแต่นำความเสีย ห า ยมาให้

7 โ ร คเยอะ ป่ ว ย ง่าย คนที่ทำชู้แย่ ง ผั ว แ ย่ ง เ มี ยค นอื่ น ม า ก ๆอีกหนึ่งผลก รรมที่ไม่น่า เชื่อก็คือเรื่องโ ร ค ภั ย โดยเฉพาะโ ร ค ลับ ๆที่เกี่ยวกับอวัยวะเพศ มักมีอาการกัน แถบทุกคนจากผลก รรมนี้ ต่างกันแค่มากน้อย

ที่มา verrysmilejung