7 วิ ธีสังเกตุผู้หญิงมีก ร ร ม ต ามคำโบราณว่าไว้ ทำอะไรก็ไม่ประสบผลสำเร็จในชีวิต

วันนี้เราจะพาคุณไปดูลักษณะของผู้หญิงที่เกิดมาพร้อมกับก ร ร มที่เคยทำไว้ กับ 7 วิ ธีสังเกตุผู้หญิงมีก ร ร ม ต ามคำโบราณว่าไว้ ทำอะไรก็ไม่ประสบผลสำเร็จในชีวิต ไปดูกันว่าผลก ร ร มที่เคยทำไว้นั้นส่ งผลกระทบอะไรต่อชีวิตของผู้หญิงเหล่านี้บ้าง

คนโบราณได้ว่ากันไว้ว่า ในเรื่องของความเชื่อนั้น ล้วน มีมาตั้งแต่ในสมัยอ ดีตก่อนหน้านี้หล า ยปี เป็นความเชื่อที่มีกัน ม านานในหล า ยๆ เรื่อง ซึ่งวันนี้ได้มีความเชื่อเกี่ยวกับใ นเรื่องของลักษณะของผู้หญิงทั้ง 7 ลักษณะ ที่ว่ากันไว้ว่า เป็นผู้หญิงที่มีกร รม ทำอะไรก็ไม่ขึ้น ทำมาค้าข า ยก็ไม่ขึ้น คนที่ประพฤติดีในช าติก่อน กลับมาในช าตินี้จะเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าต า ลักษณะท่าทางที่ดี มีผิวพรรณ เ ชื้ อช าติ บุญวาสนาที่สูง

มีชีวิตอยู่บนความสุขสบาย แต่ก็มีความแตกต่างกัน คนที่ทำกร รมไม่ดีตั้งแต่ในช าติก่อน เกิดมาช าตินี้ก็จะมีแต่ความทุ กข์ ย าก ความลำบากใจ มีรูปร่างหน้าต าที่ไม่ดี มีชีวิตที่ล้วนเจอแ ต่ปัญหาต่างๆ นานา

1 ช าตินี้เวลาจะพูด ต้องเผยอปาก ไม่อย่ างนั้นจะออ กเสียงไม่ชัด พูดจาคนจะไม่เชื่อถือ และจะถูกใส่ความให้ร้ าย ทั้งที่ไม่มีมูล บางคนอาจต้องขึ้นศาล หรือติดคุกฟรี ทั้งที่ไม่มีความผิด

-ช าติก่อนเป็นคนพูดปลด โกหก

เป็นในเรื่องของความเชื่อ ที่มีกัน มานานตั้งแต่ในสมัยอ ดีต

2 ช าตินี้ผิวตกกระ ผิวพรรณไม่ผุดผ่อง รูปร่างหน้าต าไม่น่ามอง

-ช าติก่อนเป็นคนโ ก ร ธ ง่าย แ ค้ นเคือง พย าบาท เวลาโ ก ร ธ แล้วแสดงอ าการโ ก ร ธ ออ กมาให้เห็น ข า ดความอ ดกลั้น ไม่มีขันติ ไม่ถวายจีวร หรือให้เสื้อผ้าสวยๆ เป็นทานแ่ก่คนอื่น

3 ช าตินี้หน้าต าไม่งดงาม หน้ามองดูเเปลก คิ้วบาง กามใหญ่

-ช าติก่อนเอ๊ะอะอะไร ก็ชอบโมโหเป็นไฟ การที่คนไหน มีวาสนา บารมีเหนือนางสน มทั้งหล า ย ก็เพราะบุญจากที่นางไม่เป็นคนข ี้อิจฉานั้นเอง

4 ช าตินี้ด ว งต าจะไม่สวย ต าเหลือ ก ต าโปน ต าเหล่ หน้าเบี้ยว

-ช าติก่อนเป็นคน มองต าขวางใส่คนอื่น เวลาโ ก ร ธ หรือชอบมองค้อน

5 ช าตินี้เกิดมาทำอย่ างไรได้อย่ างนั้น ปากเบี้ยว มีใฝที่ปาก จมูกแหว่ง ปากโต คางยื่น คางใหญ่ มาเป็นพรวนแล้ว แต่ว่าตอนทำไปเบ้ปาก ขยิบต าท่าไหน

-ช าติก่อนเวลาใครทำความดี ชอบทำหน้าหมั่นไส้ใส่ ( ประมาณว่า ยักคิ้วหลิ่วต า ทำปากแบบ ชิส์ ก็ไม่รู้สินะ ทำหน้าต าปาเผยอ มองตวัด )

6 ช าตินี้คางจะผิดรูปในทางโลก พูดจาคนจะไม่เชื่อ แม้ว่าจะจริง จะถูก

-ช าติก่อนพูดพร่ำเพรื่อ ไม่น่าฟัง น่ารำคาญไว้เยอะ

7 ช าตินี้ฟั นจะไม่เป็นระเบียบ ฟั นเหยิน ฟั นไม่สวย

-ช าติก่อนเป็นคนพูดจานินทา ใส่ความว่าร้ ายคนอื่น

ที่มา sit-smiling