7 สิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิด ของการช าร์จมือถือ

วันนี้เราจะพาคุณไปดูวิธีการช าร์จมือถือที่หล า ยๆ คนยังเข้าใจผิดกันอยู่ กับบทความ 7 สิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิด ของการช าร์จมือถือ ไปดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่ยังเข้าใจผิดกันเป็นส่วนใหญ่

การใช้โทรศัพท์มือถือ กล า ยเป็นหนึ่งในสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องมีเพื่อความสะดวกสบาย ซึ่งในปัจจุบันนี้โทรศัพท์มือถือได้เข้ามามีบ ท บ า ทในแทบทุกวันของชีวิตและใช้กัน มากกว่า การโทรศัพท์ถึงกัน

การดูแลโทรศัพท์ของเราให้สามารถใช้งานได้ อ ย่ า งเต็มประสิทธิภาพและมีอ า ยุ การใช้งานที่นาน จึงเป็นเรื่องที่ควรทราบกันเอาไว้ โดยในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการ ช า ร์ จ แ บ ต เต อ รี่ ของโทรศัพท์มือถือ อ ย่ า ง ถูกต้องกัน

1 อ ย่ าใช้โทรศัพท์จนแบตเหลือ 0

การใช้โทรศัพท์จนแบตหมดเกลี้ยงไม่เหลือเลยจะทำให้แบต เ สื่ อ ม ส ภ า พได้เร็วขึ้นกว่าเดิม ทางที่ดีควรนำโทรศัพท์ไปช าร์จทันทีเมื่อแบตลงมาเหลือที่ 30% จะช่วยให้แบตของเราสามารถใช้งานได้นานขึ้นเป็นการ ยื ดอ า ยุของแบตมือถือของเราด้วย

2 การใช้พาวเวอร์แบงค์

หรือแบตเตอรี่สำรอง เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราช าร์จแบตได้เวลาที่เราอยู่นอ กบ้าน โดยพาวเวอร์แบงค์ตัวนี้สามารถเก็บพลังงานเอาไว้ในตัวเองได้และทำให้สามารถเกิดความร้อนสะสมอยู่ในตัวได้ หากพาวเวอร์แบงค์ที่ใช้อยู่เป็นของที่ผลิตอ ย่ าง

ไม่ได้มาตรฐานก็อาจทำให้เกิดการลั ด ว ง จ ร เมื่อเก็บประจุไฟในปริมาณที่มากและใช้มานานก็อาจก่อให้เกิดประก า ยไฟได้ ไม่ควรที่จะช าร์จไปและใช้มือถือไปด้วยอ ย่ า งเด็ดข า ด ควรทำการช าร์จโทรศัพท์ให้เต็มเ สี ยก่อนแล้วจึงถอ ดออ กมาใช้งาน

3 การช าร์จมือถือที่ถูกต้อง

การเสียบช าร์จโทรศัพท์ที่ถูกวิธีคือ การเสียบปลั๊กของที่ช าร์จเข้ากับเต้ารับไฟเสียก่อน แล้วจึงต่อสายเข้ากับโทรศัพท์มือถือของเรา ซึ่งวิธีนี้จะป ล อ ด ภั ยและไม่ทำให้เกิดประกายไฟชณะที่เสียบปลั๊กได้ และยังช่วยถนอมแบตเตอรี่โทรศัพท์ของเราอีกด้วย

4 ที่ช าร์จไม่ได้มาตรฐาน

การเลือ กซื้ อที่ช าร์จมือถือนั้น จำเป็นอย่ างยิ่งที่จะต้องซื้ อของมีคุณภาพเพราะหากซื้ อเพราะเห็นว่าร า ค าถูกนั้น อาจทำให้เกิดการช็อตหรือร ะเ บิ ดขึ้นจากการใช้งานได้ รวมทั้งการใช้ปลั๊กต่อพ่ วง ที่ได้มา ตรฐานด้วย

5 ช าร์จโทรศัพท์ไม่ต้องปิดเครื่อง

ก่อนหน้านี้มีความเชื่อกันว่าควรจะปิดโทรศัพท์ในตอนที่ช าร์จ แต่ความเป็นจริงในสมัยใหม่นี้แบตมือถือได้รับการพัฒนาให้สามารถเปิดเครื่องและช าร์จไฟได้โดยไม่จำเป็นต้องปิดเครื่องเลย แต่ก็ไม่ควรที่จะช าร์จไปเล่นไปด้วย เพราะความร้อนในตอนที่ช าร์จอาจทำให้เครื่องร้อน มากและทำให้มือถือของเราเสื่อมเร็ว

6 การเล่นมือถือขณะช าร์จแบต

อ ย่ างที่เห็นเป็นข่าวกันบ่อยๆคือโทรศัพท์มือถือระ เ บิ ดขณะทำการช าร์จไฟและก็มีหล า ยรายที่กำลังเล่นอยู่ทำให้ได้รับ บ า ดเ จ็ บรุ น แ ร งกันหล า ยคน การเล่นมือถือตอนช าร์จไฟอยู่อาจทำให้

เกิดการ ร ะ เ บิ ดได้จากความร้อนที่สะสม ทางที่ดีจึงควรช าร์จไฟให้เรียบร้อยก่อนและถ้าจะใช้โทรศัพท์ก็ควรถอ ดออ กจากที่ช าร์จเสียก่อน จึงจะ ป ล อ ด ภั ยกับตัวเราและทำให้โทรศัพท์ของเราไม่พังง่ายด้วย

7 การใช้แบตป ล อ ม

การเลือ กซื้ อแบตโทรศัพท์ป ล อ มเพราะเห็นว่าร า ค าถูกกว่า เป็นการเลือ กที่ผิดมากเพราะแบตโทรศัพท์ของไม่แท้นั้นอาจทำให้โทรศัพท์ของเราเสียห า ยและพังได้ รวมทั้งยังเสี่ยงกับการระเ บิ ด เป็นอัน ต ร า ยกับตัวเราอีกด้วย ควรใช้แบตแท้เสมอเพื่อความปลอ ดภั ยของตัวเราเองและมือถือของเราด้วย

หลักการใช้มือถือและการช าร์จไฟที่ถูกต้องและป ล อ ด ภั ยเป็นเรื่องที่ทุกคนควรรู้ และบ อ กต่อกันให้เข้าใจตรงกันทั้งเ ด็ กและผู้ใหญ่ในบ้านด้วยเพื่อความไม่ประมาทและปล อ ด ภั ยต่อทุกคนในครอบครัวและท รั พ ย์สินของเรา

ที่มา krustory