7 แนวคิดสอนลูกให้เติบโตเป็นคนประสบความสำเร็จในทุกด้าน

วันนี้เราอย ากที่จะแนะนำแนวทางการเลี้ยงลูกให้กับพ่อแม่ทุกคน เพื่อให้ลูกๆ ของเราเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ รู้ผิดชอบชั่วดี กับบทความ 7 แนวคิดสอนลูกให้เติบโตเป็นคนประสบความสำเร็จในทุกด้าน ไปดูกันว่าจะมีแนวคิดการเลี้ยงลูกอย่ างไร เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกในวันข้างหน้า

1 สอนให้เข้าใจปัญหาและหาวิธีแก้ไข

ปัญหา หรืออุปสรรค เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอ บุคคลที่ประสบความสำเร็จทุกคนล้วน มีทักษะการแก้ปัญหาที่เป็นเลิศ และทุกครั้งที่เกิดปัญหาก็มักจะเป็นโอกาสดีๆ ให้พวกเขาได้แสดงฝีมือได้อย่ างเต็มที่ เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่เราจะต้องสอนให้เด็กเรียนรู้ปัญหาที่เจอโดยเน้นที่วิธีการคิดแก้ไขปัญหาอย่ างสร้างสรรค์

Tip = เมื่อเด็กเจอปัญหา หรือความย ากลำบาก พย าย ามชี้แนะให้เข้าใจถึงปัญหาว่าสาเหตุคืออะไร และพย าย ามให้พวกเขาคิดหาแนวทางแก้ไข อย่ างสร้างสรรค์ อย่ าลืมที่จะทำตัวเป็นผู้ช่วยที่ดี และคอยให้กำลังใจอยู่เสมอ

2 สอนให้เรียนรู้การจัดการกับเงิน

การสอนให้รู้จักจัดการเงิน สำหรับเด็กแล้วอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัว ซึ่งความจริงแล้วหัวข้อนี้ถือว่าเป็นรากฐานสำคัญที่ควรจะต้องปลูกฝังให้กับเด็ก เพื่อที่อนาคตข้างหน้าพวกเขา จะได้มีความพร้อมในการจัดการเงินทั้งรายรับรายจ่ายได้ อย่ างเป็นระบบ และใช้เงินได้อย่ างคุ้มค่าที่สุด

Tip = แนะนำให้เด็กรู้จัก การออมและจัดการเงิน โดยใช้การสอนง่ายๆ เช่น เมื่อพวกเขาต้องการของเล่น ให้พวกเขาคำนวนว่าจะต้องเก็บเงินค่าขน มวันละเท่าไหร่ และต้องเก็บนานแค่ไหน ถึงจะได้เงินครบ ในขั้นตอนนี้เราอาจช่วยหากระปุกให้ และสอนพวกเขาจดบัญชีทุกครั้งที่ออมเงิน

3 สอนให้รู้ว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

ความล้มเหลว อาจจะเป็นคำที่ฟังดูแ ย่ แต่บุคคลที่ประสบความสำเร็จล้วนผ่าน มัน มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน การปล่อยให้เด็กได้พบกับความล้มเหลว จะเป็นโอกาสดีที่พวกเขาจะได้เรียนรู้ข้อผิดพลาด และหาหนทางหลีกเลี่ยง หรือไม่ทำมันอีก แนวคิดนี้จะทำให้พวกเขาไม่กลัวที่จะล้มเหลว และกล้าที่ทำต ามฝันอย่ างไม่ลดละ

Tip = เมื่อพวกเขา ทำสิ่งใดผิดพลาด อย่ าเพิ่งรีบลงโทษหรือตำหนิ ให้เริ่มจากการพุดให้นึกหาสาเหตุของปัญหา หลังจากนั้นช่วยกันระดมความคิดว่า จะทำอย่ างไรที่จะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก ที่สำคัญเราต้องพย าย ามให้กำลังใจ และสอนให้พวกเขา มีกระบวนความคิดที่จะไม่ยอมหมดหวังหรือล้มเลิกกลางคัน

4 สอนให้รู้จักการสื่อส ารและการเข้าสังคม

เด็กสมัยนี้ เติบโตมาในยุค D i g i t a l ที่มีรูปแบบการสื่อส ารเกิดขึ้น มากมายโดยเฉพาะอย่ างยิ่งโปรแกรมแชทต่างๆ ในบางครั้งพวกเขาอาจประสบปัญหาการสื่อส ารในโลกของความจริง การสอนให้เข้าสังคม จึงมีส่วนสำคัญอย่ างมากโดยเฉพาะอย่ างยิ่งในการทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือ การเข้าสังคม

Tip = เริ่มจากการสอนให้พวกเขา เป็นคนสุภาพและรู้จักการให้เกียรติผู้อื่น หลังจากนั้นแนะนำเทคนิคการสื่อส าร เช่น การมองต าขณะพูด การใช้น้ำเสียงในการสนทนา รวมถึงมารย าทการเข้าสังคม และบางครั้งเราอาจจะหาโอกาส ให้พวกเขาได้พูดต่อหน้าคนจำนวน มาก เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และความมั่นใจ

5 สอนให้เป็นผู้นำที่ดี

เวลาที่เด็กไปโรงเรียน มักจะถูกสอน ต ามหลักสูตรและต้องปฏิบัติต ามกฏระเบียบอย่ างเคร่งคัด ซึ่งในบางครั้งอาจทำให้เด็กรู้สึกเหมือนถูกจำกัด ขอบเขตจนทำให้กลา ยเป็นคนที่ข า ดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความมั่นใจที่จะคิด และทำบางอย่ างด้วยตนเอง จึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องคอยแนะนำ แนวคิดที่จะช่วยส่ งเสริมให้พวกเขาเป็นผู้นำที่ดีในอนาคต

Tip = สร้างสถานการณ์บางอย่ าง ให้เด็กได้รู้จักการเป็นผู้นำเช่น ให้พวกเขาชวนเพื่อนๆไปทำกิจก ร ร ม โดยที่ให้เขาเป็นคนคิดว่าจะพาเพื่อนๆ ไปทำอะไรที่ไหนบ้าง หรือ เวลาไปดูหนังกัน ทั้งครอบครัว ให้เขาเป็นคนตัดสินใจเลือ กที่นั่งที่คิดว่าดีที่สุดให้กับทุกคน

6 สอนให้รู้จักช่วยเหลือและแบ่งปั นให้กับสังคม

เมื่อประสบความสำเร็จแล้ว ต้องรู้จักการเป็น ผู้ให้ ไม่ว่าจะเป็นการให้โอกาสการบริจ าคท รั พ ย์สินให้คนย ากไร้ หรือแม้กระทั่ง การเป็นอาสาสมัครเพื่อสังคม แนวคิดนี้เป็นสิ่งสำคัญที่พวกเขาควรจะต้องได้รับ การปลูกฝังเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ดีในอนาคตต่อไป

Tip = หมั่นชวนพวกเขาไปทำกิจก ร ร ม ที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม เพื่อให้เห็นภาพว่าการเป็นผู้ให้ก่อให้เกิดผลดีอย่ างไร และอาจจะยกตัวอย่ างบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ที่ชอบช่วยเหลือสังคมให้เห็นเป็นแบบอย่ างที่ควรปฏิบัติต าม

7 สอนให้ตั้งเป้าหมาย

การให้พวกเขาได้ลองตั้งเป้าหมาย อาจจะฟังดูจริงจังเกินไป ซึ่งในความเป็นจริงเป้าหมายอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆ ใกล้ตัวและไม่จำเป็นต้องย ากเกินไป ในขั้นตอนนี้จะทำให้พวกเขาได้รู้ว่า สิ่งที่ต้องการคืออะไร และคิดต่อยอ ดว่าจะทำอย่ างไรเพื่อบรรลุเป้าหมาย

Tip = ให้เด็กเขียนเป้าหมายที่ต้องการ ทำลงในกระดาษทั้งหมด 10 ข้อ หลังจากนั้นเราช่วยเลือ กข้อที่คิดว่าน่าจะส่ งผลดีต่อพวกเขามากที่สุด และช่วยชี้แนะให้ได้คิดต่อยอ ดว่าจะต้องทำอย่ างไร ถึงจะบรรลุเป้าหมายนี้ได้ โดยให้เขียนเป็นขั้นตอน เราทำหน้าที่เป็นเพียงที่ปรึกษา และคอยให้กำลังใจจนพวกเขาประสบความสำเร็จ

การเลี้ยงลูกไม่ได้ มีสูตรสำเร็จใดๆ แนวคิดเหล่านี้เพียงถูกสร้างขึ้น มาเป็นแนวทางเพื่อให้แต่ละครอบครัว นำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับครอบครัวของตนเอง และบริบทของสังคม

ที่มา i n c, verrysmilejung