8 มุมมองความรักที่แตกต่างกัน ทำให้คู่รักต้องเลิกกันไป

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่คู่รักหล า ยคู่มักมองข้ามมันไปจนกล า ยเป็นปัญหาใหญ่โตในเวลาต่อมา ซึ่งปัญหาเหล่านี้ อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ความรักครั้งนี้ต้องจบลง วันนี้เราจึงอย ากที่จะนำเสนอปัญหาเล็กๆ ที่คู่รักต้องช่วยกันแก้ไข เพื่อให้ความรักของเรานั้นได้เดินต่อไป กับบทความ 8 มุมมองความรักที่แตกต่างกัน ทำให้คู่รักต้องเลิกกันไป ไปดูกันว่ามีมุมมองความรักในเรื่องใดบ้าง ที่เรานั้นควรช่วยกันแก้ไข ไม่ปล่อยทิ้งให้คนใดคนหนึ่งเป็นฝ่ายแก้ไขอยู่ฝ่ายเดียว

1 รื้ อฟื้ นเรื่องในอ ดีต

หล า ยคนรู้ทั้งรู้ ว่าการ รื้ อ ฟื้ น อ ดีตไม่ใช่สิ่งดีแต่ก็ยังทำ ไม่เลิ กซึ่งมันส่ งผลให้อีกฝ่าย รู้สึกว่าความสัมพันธ์ไม่มีการพัฒนา หรือเดินหน้าไปไหนเลย และที่สุดก็เกิ ดอาการเบื่ อแบบไม่รู้ตัว

2 พฤติก ร ร มเดิมๆ

หากอย ากอยู่ด้วยกันนานๆ คุณทั้งคู่ต้องรู้จักการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพราะไม่อย่ างนั้นการเ บื่ อ ก็จะ มาเยือนคุณได้ง่ายๆ และถือว่าเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ เลยที่ทำให้คู่รักหล า ยคู่เบื่ อ กัน มามากเนื่องจาก พฤติก ร ร มเดิมๆ

3 ปล่อยผ่านความผิ ดตัวเอง

คน มีคู่มักจะทะเล าะ กันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องซึ่งถือ เป็นเหตุการณ์ปกติ ทั่วไปจนบางครั้งก็มองข้าม ความรู้สึกของอีกฝ่ายไปเพราะคิด ว่าเกิ ดการเคยชิน คงไม่มีอะไร

4 ความสนใจที่ลดน้อยลง

เมื่อวันเวลา ผ่านไปความรู้สึกเคยชินจึงทำให้เกิดการเบื่อ กันง่ายมาก ในคู่รักและสิ่งที่ต ามมาคือความสนใจ ที่ลดน้อยลงอย่ างเห็นได้ชัด หากไม่อย ากให้รักถึงจุดจบคุณควร ห มั่ น เติมความหวานให้กันอยู่เสมอ

5 เข้ากันไม่ได้

หากไม่ใช่หรือปรับเข้า หากัน มากแค่ไหนก็ยังจูนไม่ติดนั่นคงเป็นสั ญ ญ า ณ ที่บอ กชัดว่าคุณทั้งคู่ ไม่เหมาะที่จะอยู่ด้วยกัน ดังนั้นการปรับเข้า หากันก็อาจไม่ใช่ทางออ กเสมอไป ต้องดูที่ความเป็นจริงด้วย

6 คิดเล็กคิดน้อย

สิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรค ของความรักมากๆ นั่นคือความคิดการคิดไปเอง การคิดเล็กคิดน้อยพฤติก ร ร ม เหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุ และต้นตอของคำว่าเบื่ อทั้งสิ้น ทางที่ดีคุณต้องรู้จักปล่อยวาง บ้างในบางสิ่ง

7 รูปร่างที่เปลี่ยนไป

ปฏิเ ส ธ ไม่ได้หรอ กว่ารูปร่างก็มีส่วนทำให้เกิ ดความ เ บื่ อ ได้ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของ รูปร่างในทางที่แ ย่ลง

8 เอาแต่ใจ

การเอาแต่ใจที่มากเกินไปหล า ยๆ ครั้งสะสมเข้า มันสามารถก่อเกิ ดให้เป็นสาเหตุของอาการเบื่ อได้หาก จะหาข้อสรุปที่แน่ชัดมาตั ด สินว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนรักกันเกิ ดอาการ เ บื่ อแล้วคงไม่มีอะไรเป็นสูตร ต า ย ตัวได้ดังนั้นหากคุณ รักกันอย่ างเข้าใจและพร้อมจะปรับเข้าหากันเสมอ ก็จะช่วยให้คุณผ่านช่วง เวลาที่เ ล วร้ ายไปได้แน่นอน

‘เรื่องบางเรื่อง ไม่มีใครถูก ไม่มีใครผิ ด เพียงแต่สิ่งที่เราคิด มันต่างกัน..’

ที่มา g a n g b e a u t y, k a p o o k 9 9 9