9 คู่อาหาร ที่ไม่ควรกินพร้อมกัน รู้แล้วรีบเปลี่ยนเรื่องอาหารการกิน

วันนี้เราจะพาคุณไปดูอาหารที่ไม่ควรกินพร้อมๆ กันในเวลาเดียวกัน กับ 9 คู่อาหาร ที่ไม่ควรกินพร้อมกัน รู้แล้วรีบเปลี่ยนเรื่องอาหารการกิน

ไปดูกันว่ามีอาหารชนิดใดบ้าง และเมื่อคุณทราบแล้วควรรีบเปลี่ยนนิสัยการกินได้ทันที เพื่อตัวของคุณเอง

เมนูอาหารสมัยนี้มีมากมายหลากหล า ยให้เลือ กทานกันต ามความชอบ ไม่ว่าจะเน้นรสช าติดีหรือเพื่อสุขภาพ การทานอาหารที่ถูก สุ ขลักษณะก็เป็นเ รื่องสำคัญต่อสุขภาพของเราโดยเฉพาะอ ย่ า งยิ่งในระยะย า ว

หากเราเป็นคนมีนิสัยเลือ กทานอาหารที่มีประโยชน์ และหลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้เกิดโ ท ษกับร่ า ง ก า ยบ่อยๆ ก็อาจทำให้สุขภาพของเราเ สื่ อ มสภาพแก่ไวและทำให้เกิด โร คประจำตัวได้ง่ายขึ้น
วันนี้เรารวมเอาเมนูอาหารทั้งคาวหวานและผลไม้ที่ไม่ควรทานพร้อมๆกันหรือทานคู่กัน มาฝาก เพราะอาจทำให้ร่างกายเกิดป ฏิ กิ ริ ย าที่ไม่ปกติได้ อาหาที่ไม่ควรทานคู่กัน มีดังนี้

1 เนื้อสั ต ว์ กับ ไอครีม

การทานอาหารจำพวกเนื้อสั ต ว์มากๆเช่น ช าบู สเต็ก หรือห มู ก ร ะ ท ะ พร้อมๆกับการทานของหวานอ ย่ างไอศครีมไปด้วย ความเย็นของไอศครีมจะ

ทำให้กระเพาะอาหารเย็นลงทำให้การย่ อยอ าห ารเป็นไปได้ย า กขึ้น ดังนั้นการทานเนื้อสั ต ว์ที่ย่อยย ากพร้อมกับไอศครีมจึงเป็นการสร้างภาระที่หนักให้กับกระเพาะอาหารขอ งเรา

2 เครื่องดื่มแ อ ล ก อ ฮ อ ล์ กับ ทุเรียน

หล า ยคนทราบดีว่าการทานทุเรียนจะทำให้ร่างกายเกิดความร้อนขึ้นภายใน และหากทานทุเรียนในปริมาณที่มาก ร่างกายจะได้รับส า ร ซั ลเฟ อร์ ทำให้เกิดความร้อนในกระเพาะอาหาร เมื่อทานกับแ อ ลก อ อล์เข้าไป ร่างกายก็จะข า ดน้ำ ทำให้ความร้อนเพิ่มสูงขึ้น

ซึ่งอาจทำให้ร่างกายบางคนเกิดภาวะช็อคได้ วิธีการแก้คือให้ดื่มน้ำเย็น หรือพย าย ามอาเจียนออ กมา จากนั้นให้พาไปโรงพ ย าบา ลเพื่อ พบ แพทย์

3 น้ำแข็งใส กับปู

การทานปูจะทำให้ร่างกายเย็นลง หากทานกับน้ำแข็งใสหรืออาหารเย็นๆอย่ างไอศครีม จะทำให้ท้องเกิดความเย็นจนทำให้เกิดอาการท้องเสียได้ โดยเฉพาะอ ย่ างิย่งสำหรับสตรีที่ตั้งครรภ์

4 เครื่องดื่ ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ กับ อาหารรสเผ็ด

เมื่อทานแ อล ก อฮ อ ล์สารที่ทำให้เกิดความเผ็ดของพริก จะทำให้หัวใจได้รับการ กระ ตุ้ น มากจนเกินความพอดี ทำให้เกิดการไหลเวียนโลหิตที่มากขึ้น และยังส่ งผลกับผู้ป่ ว ย ภู มิ แ พ้ หรือผู้ที่เป็นโ ร คความดั น สู ง การทานอาหารรสจัดพร้อมกับการดื่ ม เห ล้ า เ บี ย ร์ ไวน์ จึงอาจทำให้เกิดผลร้างแรงต่อบุคคลที่ป่ ว ยเป็นโ ร ค เหล่านี้

5 เผือ ก กับ กล้วย

เผือ กเป็นอาหารที่เต็มไปด้วยแป้งหรือค า ร์ โ บ ไ ฮ เ ด ร ต ในขณะที่กล้วยก็ให้คาร์โบไฮเดรตมากเช่นกัน เมื่อทานอาหารทั้งสองประภทพร้อมกัน จะทำให้กระเพาะอาหารที่มีหน้าที่ย่อยอาหาร ต้องทำงานหนักขึ้นและทำให้เกิดภาวะท้องอืดไม่สบายท้องเพราะอ า ห าร ไม่ย่อย

6 เ นื้ อ ปู กับ ลู ก พ ลั บ

คนจีนส่วนใหญ่เชื่อว่าเนื้อปูเมื่อทานคู่กับลูกพลับพร้อมกันจะทำให้ท้องเสีย เพราะอาหารทั้งสองอย่ างทำให้ร่างกายภายในเย็นลง หากเป็นคนที่ข ี้หนาวอยู่แล้วก็อาจทำให้เกิดอาการท้องเสียอย่ าง รุ น แ ร ง

7 เครื่องดื่มแ อ ล ก อ ฮ อ ล์ กับ มั สต าร์ด

สำหรับบางคนที่แพ้อาหารง่าย ไม่ควรเดื่มครื่องดื่มแ อ ล ก อ ฮ อ ล์คู่กับมัสต าร์ดซึ่งมีรสช าติเผ็ด โดยมัสต าร์ดจะทำให้ร่างกาย มีการไหลเวียนของเ ลื อ ดสูงขึ้น ทำให้เกิดอาการแ พ้ รุ น แ ร งได้

8 อาหารทอ ด กับ แตงโมง

แตงโมเป็นผลไม้ที่มีน้ำอยู่ในปริมาณมาก ส่วนอาหารประเภททอ ดก็มักจะมีการอมน้ำมัน หากทานอาหารทั้งสองพร้อมกับ น้ำจากแจงโมจะช่วยให้ระบายแต่ก็ทำให้ระบบร่างกายเย็นลง ทำให้กระเ พ า ะมีน้ำมันและน้ำในที่มากจนทำให้เกิดอาการ ท้องเ สี ยได้

9 ก๋วยเตี๋ยว กับ ข้าวสวย

การทานอาหารในหมวดแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตคู่กันจะทำให้ร่างกายต้องใช้พลังงานในการพย าย ามย่อยอาหารทำให้เกิดอาการอ่เนเพลียไม่มีแรงหรือทำให้ง่วงนอน และเมื่อย่อยไม่ทันก็จะเกิดอาการท้องอืดต ามมา การมีคาร์โบไฮเดรตสะสมในร่างกายมากๆจะมีกระบวนการเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตให้กล า ยเป็นน้ำต าล เกิดโ รค อ้ ว นต ามมาได้อีก

การทานอาหารและเรื่องของโภชนาการเป็นสิ่งสำคัญกว่าที่หล า ยคนคิด เพราะอาการป่ ว ยและโ ร คทั้งหล า ยที่อาจเกิดกับเราเมื่อา ยุ มากขึ้นส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นเพราะนิสัยในการทานอาหารของเรานั่นเอง เราจึงควรดูแลร่างกายด้วยการเลื อ กทานอาหารให้ดี

และไม่สร้าง ภาระห นักให้กับระบบการทำงานของร่างกายเช่นก ร ะ เ พ า ะ หรือตั บ ที่เป็นกำลังสำคัญในการจัดการกับระบบสร้างพลังงานให้กับร่างกายและการ ขั บ พิ ษของร่างกาย หากร่างกายภายในของเราดีก็จะทำให้สุขภาพกายภายนอ กของเราแข็งแรงสมบูรณ์และยังทำให้เราดูเป็นห นุ่ มเป็นส า วได้ตลอ ดเวลาอีกด้วย

ที่มา krustory