9 สิ่งที่บอ กว่าเกิดเป็นผู็หญิงมีบุญ

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ลักษณะของผู้หญิงที่เกิดมาพร้อมกับบุญวาสนา กับบทความ 9 สิ่งที่บอ กว่าเกิดเป็นผู็หญิงมีบุญ ไปดูกันว่าผู้หญิงแบบไหนที่เกิดมาพร้อมกับบุญวาสนา

1 รู้ได้ตื่นได้

และเบิกบานได้ เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพ ให้เป็นความรู้ตื่นเบิกบาน ต ามกำลังของบุญฤทธิ์ เป็นผู้รู้ต่อความเป็นจริงของชีวิตไม่ปล่อยชีวิต ให้ตกไปในกระแสของความโลภ ความโ ก ร ธความหลงจิตใจ มีความอิสระเต็มที่ทุกวันทุกเวลาทุกนาที

2 สงบได้เย็นได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะเป็นสภาพให้เป็นคนที่สงบได้ เย็นได้ต ามกำลังของบุญ ฤทธิ์ไม่เป็นคนที่ร้อนรน กระวนกระวายสับส่ายวุ่นวาย ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระ ในสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นแม้จะตกอยู่ ในเหตุการณ์ที่เลวร้ า ย ก็ทำใจได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

3 ไม่คิดทำชั่ ว

เมื่อมีบุญ แล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพ ให้เป็นตัวควบคุมบริหาร จัดการต ามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้เกิดความกลัว ความละอายต่อบาป ต่อ ก ร ร มความผิดน้อยใหญ่ทั้งในที่ลับ และที่แจ้งเห็นถึงความเสียหา ย หล า ยภพหล า ยช าติ เห็นถึงผลกระทบต่อครอบครัวต่อโลกต่อสังคมอย่ างมากมายมหาศาล

4 รอได้คอยได้

เมื่อมีบุญแล้วผล แห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพ ให้เป็นความใจเย็น มีความยืดหยุ่น ต ามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่ใจร้อนใจเร็วเห็นถึงจังหวะและโอกาสของชีวิต

5 อ ดได้ทนได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็นพลังงานเข้มแข็ง ต ามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้มีความอ ดทน ที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศ มีความคิดที่ไม่หวั่นไหว เห็นความสำเร็จทุกชนิดมาจากความอ ดทน อ ดทนอย่ างมีความสุข

6 ปล่อยได้วางได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นคนที่รู้จักการวาง ต ามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่ าง ที่ขวางหน้ายึดทุกอย่ างที่เกิดขึ้น

7 ไม่เคยกลัว

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพ ให้เป็นความเข้มแข็งกล้าหาญ ต ามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพราะมีความมั่นใจ ในความเป็นผู้บริสุทธิ์ ความเป็นผู้มีบุญของตน เมื่อจะคิดจะทำอะไรลงไป ล้วน มีกำลังบุญมารองรับทั้งหมดทั้งสิ้น

8 ไม่เป็นคนคิดมาก

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความสะอาด ความสว่างความสงบต ามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้เกิดพลังแห่งความสงบแห่งจิตแห่งใจ ไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่คิดเป็นทุ ก ข์ ความคิดทุกความคิดล้วน นำมาซึ่งความเบิกบานกายใจไม่คิดเบิกความทุ ก ข์มาใช้ก่อน

9 ไม่จำเป็นต้องบ่น

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นปัญญา ทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริง ของชีวิตทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและบุคคลอื่นความเป็นไป ของชีวิตนั้นขึ้น ตรงต่ออำนาจบุญก ร ร มที่ทำไว้บ่นไปก็แค่นั้นเองที่ได้มาที่มีอยู่ที่เสียใจที่ไม่ได้ดั่งใจ ทุกสิ่งทุกอย่ างนั้น มันคือผลแห่งก ร ร มอันเป็นสมบัติของเราเอง

ที่มา forlifeth