9 แนวทางแก้ใช้เ งิ นเดือนชนเดือน ให้มีกิน มีใช้เหลือเก็บ

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการแก้ไขใช้เงินเดือนชนเดือน กับบทความ 9 แนวทางแก้ใช้เ งิ นเดือนชนเดือน ให้มีกิน มีใช้เหลือเก็บ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้อนาคตของเราไม่ลำบาก

ประสบการณ์การ ใช้เงินเดือนชนเดือน ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่และสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน สำหรับคนที่มีแนวคิดการจัดการเงินที่ดีก็ไม่น่าจะเกิดปัญหาใช้เงินเดือนชนเดือนนี้ได้ เพราะใช้เงินอย่ างเป็นระบบโดยการจัดสรรที่ดี แต่สำหรับบางคนแล้วกลับรู้สึกว่าทำไมต้องเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อยู่เรื่อยไปจนสงสัยตัวเองว่าเป็นเพราะดวงด้านการเงิน โอกาส หรือจังหวะชีวิตผิดพลาดไปกันแน่ เรื่องจัดการเงินๆ ทองๆ นั้น ความจริงแล้วก็มีเทคนิคแก้ปัญหาใช้เงินเดือนชนเดือน ที่สามารถนำมาใช้ได้จริงอยู่ ซึ่งถ้าลองนำไปปรับใช้กับพฤติก ร ร มการจับจ่ายแล้ว น่าจะแก้ปัญหาการใช้จ่ายเงินแบบเดือนชนเดือนได้

แนวทางแก้ปัญหาการใช้เงินเดือนชนเดือน

1 ห่อข้าวไปกินที่ทำงาน

ลองห่อข้าวไปกิน ที่ทำงานดู รับรองมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นแน่นอน อาจจะเสียเวลาหน่อย แต่คุ้มค่าไม่เพียงประหยัดเท่านั้น อาหารยังรสช าติถูกปาก สามารถครีเอท เมนูได้หลากหล าย ต ามใจชอบ ซ้ำยังถูกสะอาดถูกหลัก อ น า มั ย ด้วย

2 การเก็บออมเงินก่อนทุกครั้งร้อยละสิบของรายได้ทุกก้อน

ถ้ามีรายได้จากการทำงาน ไม่ว่าจะรายเดือนหรือรายวัน ขอให้นำเงิน 10% แรกจากรายได้ก้อนนั้นฝากเก็บ เข้าบัญชีออมท รั พ ย์ทันทีที่ว่าเป็น 10% แรก หมายถึงกองแรกจริงๆ อย่ าให้เป็นกองที่สอง เพื่อเป็นการฝึกนิสัยการจัดลำดับความสำคัญ เทคนิคนี้แนะนำโดยกูรูด้านการเงินหล าย ท่านว่าทำแล้วได้ผลจริง เพราะเป็นการแก้ปัญหาทาง จิ ต วิ ท ย า แบบยิงนัดเดียวได้ผลสองเรื่อง ประการแรกเราจะเริ่ม อย ากออมเงินและกล าย เป็นนิสัยติดตัว ข้อสองคือเราจะไม่เห็นเงินก้อนนี้ ในกระเป๋าของเรา ทำให้เงินส่วนนี้ปลอ ดภั ยจากการถูกใช้

3 จดบันทึกค่าใช้จ่ายทุกรายการ

หล าย คนอาจจะมองไม่เห็น ความสำคัญและเชื่อเพียงว่าก็ใช้ๆ ไปเรื่อยๆ แล้วสิ้นเดือนก็มีเงินเดือน มาใหม่ แต่แท้จริงแล้วการจดบันทึกจะมีประโยชน์มาก เพื่อ การประเมินทบทวนวิธีการใช้เงินของตนเอง คนเราค่อนข้างอ่อนไหวกับตัวเลข เมื่อเห็นรายจ่ายหมวดต่างๆ มากขึ้นกว่า ค่าเฉลี่ยเดือนก่อนๆ ก็จะเริ่มตระหนักและหาทางปรับปรุงการใช้จ่ายอย่ างระมัดระวังมากขึ้น

4 วางแผนจัดสรรงบประมาณ

นอ กจากการจดบันทึกรายรับ และรายจ่ายแล้ว ย่อมทราบดีอยู่ว่ามีค่าใช้จ่ายรายเดือนเฉลี่ยเท่าใด เมื่อมีรายรับที่หักเงินออมต ามคำแนะนำข้อที่ 1 ไปแล้ว เหลือเท่าไหร่ก็นำมาจัดสรร ต ามลำดับความสำคัญ เพราะรายจ่ายหล าย ๆ ส่วนก็เป็นค่าใช้จ่ายคงที่อยู่แล้วในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกันทุกเดือน

5 มีบัญชีเงินส่วนที่สามารถใช้อย่ างอิสระ

การแก้ปัญหาการใช้เงินเดือนชนเดือน เราควรจะมีบัญชีเงินส่วนนี้ ต่างหากและใช้เงินส่วนนี้เพื่อ การใช้จ่ายต ามใจชอบ เพื่อเป็นการสร้างสมดุลของการออมเงินไม่ให้มีความ เ ค รี ย ด กังวลมากเกินไปจนเกิดอาการไม่กล้าใช้เงินและข า ดความสุขในชีวิตไป

6 ประเมินผลการแก้ปัญหาการใช้เงินเดือนชนเดือนทุกสิ้นเดือน

โดยการรวมเงินเก็บสะสมแต่ละเดือน แล้วกำหนดจุดลงกราฟในสมุดบันทึกหรือโปรแกรม Spreadsheet ว่ากันว่าการจดเป็นกราฟนี้จะทำให้เรามีกำลังใจ และเห็นผลงานของตัวเอง เราจะสนุกกับการใช้เงินพร้อมๆ ไปกับความมั่นใจที่มีเงินเก็บมากขึ้นเรื่อยๆ

7 ชำระห นี้ที่มีดอ กเบี้ยสูง

คน มีห นี้ ต้องรีบชำระให้เรียบร้อย โดยให้รีบชำระห นี้ที่มีดอ กเบี้ยสูงที่สุดก่อน แล้วทยอยชำระห นี้ส่วนที่ดอ กเบี้ยน้อยลงมา เพื่อให้โอกาสในการชำระห นี้และหมดห นี้เป็นไปได้ไวยิ่งขึ้น และต้องไม่สร้างห นี้เพิ่ม

8 ลดรายจ่ายให้น้อยลง เพิ่มเงินออมให้มากขึ้น

ลดค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องย าก แต่เพื่ออนาคตที่มั่นคง เราต้องเริ่มวางแผนการใช้จ่ายโดยลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือไม่จำเป็น เช่น ค่ากาแฟ ค่าช็อปปิ้ง ฯลฯ ไม่พอ เราต้องเริ่มสร้างวินัยในการออม ด้วยการสร้างบัญชีเงินออมประจำทุกเดือน

9 รายได้มากขึ้น ก็ต้องออมให้มากขึ้น

ควรปรับจำนวนเงินออมให้แต่ละเดือนให้มากขึ้น ต ามไปด้วย หรือแบ่งเงินเพื่อเก็บออมเป็นเปอร์เซ็นต์จากรายได้ เช่น ออม 20% จากรายได้ทุกเดือน เพราะการเก็บเงินเท่าเดิมทุกเดือนเป็นระยะย าว วิธีเก็บเงินต ามสัดส่วน หรือเปอร์เซ็นต์จะเป็นวิธีที่ช่วยให้ออมเงินเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว แก้ปัญหาการใช้เงินเดือนชนเดือนโดยหารายได้เสริมนอ กจากงานประจำพย าย ามสร้างธุรกิจของตัวเอง สร้างรายได้จากหล าย ๆ ทาง ไม่ใช่แค่งานประจำ เดี๋ยวนี้โอกาสสร้างรายได้เพิ่มเติมมีหลากหล าย เช่น งานฟรีแลนซ์ ทำงานเสริม หรือข ายของออนไลน์ เหล่านี้นอ กจากจะเป็นรายได้เพิ่มเติมแล้ว ยังช่วยเพิ่มทักษะเฉพาะด้านให้เราด้วย

ที่มา c o n d o n e w b, y i n d e e y i n d e e