ก่อนนอนอย่ าลืมสวดมนต์ ยิ่งสวดทุกวัน ชีวิตยิ่งสบาย

วันนี้เราจะพาคุณไปสวดมนตืก่อนนอน แก้ชีวิตติดขัด กับบทความ ก่อนนอนอย่ าลืมสวดมนต์ ยิ่งสวดทุกวัน ชีวิตยิ่งสบาย ไปดุกันว่าจะต้องสวดมนต์บทไหนบ้าง และจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

เชื่อว่าหล า ยๆคนคงต้องเคยได้ยินกัน มาบ้างแล้วถึงอานิสงส์จากการสวดมนต์ ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ที่วัดหรือแม้แต่การสวดมนต์ด้วยตัวเองที่บ้านตอนเช้าหรือตอนก่อนนอน ล้วนมีอานิสงค์ส่ งผลดีให้กับตัวของผู้สวดเอง

สิ่งแรกที่เห็นผลอย่ างแน่นอนนั่นคือทำให้เรามีสติ มีสมาธิจิตใจสงบ นอ กจากการสวดมนต์แล้วการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล และการขอขมาต่อสิ่งที่ทำผิดไปทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจก็จะส่ งผลให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรือง ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้อย่ างมีสติ และในวันนี้เราก็ได้นำบทสวดมนต์รวมถึงบทแผ่เมตต าที่ทุกคนสามารถสวดต ามได้ทุกคืน มาฝากกัน

เริ่มต้นการสวดมนต์ด้วยคำบูช าพระ

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะย ามิ

อิ มินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะย ามิ

อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะย ามิ

ต่อด้วยบทบูช าพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ ( กราบ )

คุณผู้ช ายสามารถอึดทนบนเตียงได้ถึง 2 ชม.หากทำสิ่งนี้ ( ลองเลยคืนนี้! )

สวากขาโต ภะคะวะต า ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ ( กราบ )

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ ฯ ( กราบ )

บทสรรเสริญพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

น ะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

หลังจากนั้นให้เริ่มการแผ่เมตต าโดยให้แผ่เมตต าให้แก่ตัวเราเองก่อนเป็นอันดับแรก

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

นิททุกโข โหมิ ปราศจากความทุ ก ข์

อะเวโร โหมิ ปราศจากเวร

อัพย าปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรคอั น ต ร า ยทั้งปวง

อะนีโฆ โหมิ ปราศจากความทุ ก ข์การทุ ก ข์ใจ

สุขี อัตต านัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจรั ก ษ าตนให้พ้นจากทุกภั ยทั้งสิ้นเถิด

หลังจากแผ่เมตต าให้แก่ตัวเราเองแล้วก็ต่อด้วยแผ่เมตต าให้สรรพสั ต ว์ทั้งหล า ย

สัพเพ สัตต า สั ต ว์ทั้งหล า ยที่เป็นเพื่อนทุ ก ข์ เกิดแก่เ จ็ บลาจากไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่ าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพะย าปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่ าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่ าได้มีความทุ ก ข์กาย ทุ ก ข์ใจเลย

สุขี อัตต านัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รั ก ษ าตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภั ยทั้งสิ้นเถิด

บทแผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาต าปิตูนัง โหตุ สุขิต า โหนตุ มาต าปิตะโร ขอส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้าขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิต า โหนตุ ญาตะโย ขอส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหล า ยของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหล า ยของข้าพเจ้านั้นมีแต่ความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌาย าจริย านัง โหตุ สุขิต า โหนตุ คุรูปัชฌาย าจริย า ขอส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าทั้งหล า ยทั้งปวงนั้นจงมีแต่ความสุข

อิทัง สัพพะเทวะต านัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหล า ยทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหล า ยทั้งปวงจงมีแต่ความสุข

อิทัง สัพพะเปต านัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ เปต า ขอส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหล า ยทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหล า ยทั้งปวงจงมีแต่ความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ เวรี ขอส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงสำเร็จแก่เจ้าก ร ร มนายเวรทั้งหล า ยทั้งปวง ขอให้เจ้าก ร ร มนายเวรทั้งหล า ยทั้งปวงนั้นจงมีแต่ความสุข

อิทัง สัพพะสัตต านัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ สัตต า ขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงสำเร็จแก่สั ต ว์ทั้งหล า ยทั้งปวง ขอให้ตัดทั้งหล า ยทั้งปวงนั้นจงมีแต่ความสุขกันทั่วหน้าด้วยเถิด

บทขอธิฐานอโหสิก ร ร มต่อกัน

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจจะกัมมัง ขะมันตุ เม อโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม

ก ร ร มใดๆที่ข้าพเจ้าได้เคยทำล่วงเกินแก่ผู้ใด โดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดี โปรดจงยกโทษให้เป็นอโหสิก ร ร มแก่ข้าพเจ้า

แม้ว่าก ร ร มใดที่ใครเคยทำแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขออโหสิก ร ร มให้ ยกเป็นอภั ยทาน ขอให้เขาเหล่านั้นจงมีแต่ความเมตต าจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า ไม่คิดจะจองเวรจองก ร ร มต่อกันตลอ ดไป

อานิสงส์แห่งผลบุญนี้ ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว จงพ้นจากความทุ ก ข์ย ากลำบากเข็ญใจ ความปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยธรรม ขอให้สิ่งเหล่านั้นจงสำเร็จด้วยเทอญ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

บทสวดมนต์และบทแผ่เมตต าที่เราได้นำมาบอ กต่อกันในครั้งนี้เป็นบทสวดสั้นเหมาะสำหรับสวดมนต์ก่อนนอนและเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นที่จะสวดมนต์ และหากต้องการให้มีอานิสงค์ที่ดีมากยิ่งขึ้นแนะนำให้นั่งสมาธิอย่ างน้อยวันละ 2-3 เพื่อเจริญสติและสมาธิให้กับตัวคุณเอง

ที่มา Postsod