จงจำไว้ดูคนควรดูให้ถูก ไม่ใช่ไปดูถูกคนอื่น ไม่ว่าเราจะรู้จักเขาดีพอ หรือไม่รู้จัก

วันนี้เราอย ากที่จะนำเสนอข้อคิดการใช้ชีวิตรวมกับผู้อื่นทั้งที่เรารู้จักและไม่รู้จัก กับบทความ จงจำไว้ดูคนควรดูให้ถูก ไม่ใช่ไปดูถูกคนอื่น ไม่ว่าเราจะรู้จักเขาดีพอ หรือไม่รู้จัก ไปดูกันว่าทำไมเราถึงไม่ควรไปดูถูกคนอื่น และทำให้คนอื่นต้องอับอาย

คนที่ชอบดูถูก ดูห มิ่ น เ ห ยี ย ด ห ย า ม คนอื่น มักเป็นคนเดียวกันกับคนที่ชอบอิ จ ฉ า ริ ษ ย า หากใครที่เรานับไว้ว่าเป็นเพื่อน เขาคนนั้นจะต้องไม่มีสองสิ่งนี้ คือ ดูถูกเรา หรือ อิ จ ฉ า เรา หากเพื่อนคนไหนดูถูกหรืออิ จ ฉ า เรา เขาไม่ใช่เพื่อนเรา ไม่สมควรจะให้เขาเป็นเพื่อนอีกต่อไป จงทิ้งระยะห่างในการคบหาสมาคมไว้ อย่ าไปใกล้ ชิดสนิทสน มมาก เพราะจะเกิดผลร้ า ย ต่อตัวเราเอง

คนที่ดูถูกเราจะทำ ร้ า ย จิตใจเรา บั่นทอนกำลังใจเรา ทำให้เรารู้สึกต่ำ ต้ อ ย ด้ อ ย ค่ า คนที่อิ จ ฉ า เรา จะทำ ร้ า ย เราทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่ว่าจะด้วยวาจา หรือ ด้วยการกระทำ เพื่อทำ ล า ย เรา เพราะเขามีความทุ ก ข์ ที่เห็นเรามีความสุขและเจริญก้าวหน้า เขาจึงอย ากจะดับทุ ก ข์ของเขา ด้วยการทำ ล า ย เรา ไม่มีใครที่อิ จ ฉ า แล้วอยู่เฉยๆ ได้ มักต้องลงมือทำอะไร สักอย่ างเพื่อสนองอารมณ์ตัวเอง อย่ างน้อยที่สุด

ก็ให้ร้ า ย กันทางวาจา ด้วยการนินทาใส่ร้ า ย ป้ายสี เพื่อลดค่าของเราลงไปในสายต าของผู้อื่น คนเราถ้าไม่ชอบกัน ก็ไม่ต้องยุ่งวุ่นวายต่อ กัน ต่างคนต่างอยู่ ก็จะไม่เกิดเรื่อง แต่ถ้าเกิดความดูถูกเ ห ยี ย ด ห ย า ม หรือ อิ จ ฉ า ริ ษ ย า แล้ว เขามักไม่อยู่เฉยๆ มักจะหาเรื่องให้เกิดเรื่องจนได้ เพื่อสนองกิเลส ในใจตัวเอง ซึ่งอาจลุกลามจนกล า ยเป็นเรื่องใหญ่โตได้ บางรายถึงกับฆ่ ากันก็มี ก่อเ ว รก่อ ก ร ร มสืบเนื่องกันไป อย่ างไรก็ต าม

เราไม่อาจห้ามใคร ไม่ให้ดูถูกเรา หรือ ไม่ให้อิ จ ฉ า เราได้ แต่เราเองต้องห้ามใจตัวเองได้ ไม่ให้ดูถูกผู้อื่น หรือ อิ จ ฉ า ผู้อื่น หากเรารู้สึกว่ามีคนดูถูกหรืออิ จ ฉ า เรา พย าย ามหลีกเลี่ยง ไม่พบปะ ไม่ยุ่ง ไม่วุ่นวายด้วย และไม่ถือโทษโ ก ร ธเคือง ถ้าเลี่ยงไม่ได้ ก็จงคุยอย่ างเป็น มิตร ราวกับไม่รู้ว่า

เขาดูถูกหรืออิ จ ฉ า เรา การโต้ตอบเช่นนี้ จะลดก ร ร มได้ คนที่ยังคงดูถูกและอิ จ ฉ า ริ ษ ย า เราต่อไป เขาจะแพ้ภั ย แพ้ก ร ร มที่เกิดขึ้นในใจของเขาเอง ขอให้ทุกท่านเป็นผู้มีสติ รู้เท่าทันตนเอง ไม่ดูถูกหรืออิ จ ฉ า ริ ษ ย า ผู้ใด แต่…ยินดีในความสุขและความสำเร็จของผู้อื่น

ที่มา firstsmile333