ทำไม ถึงห้ามนำสิ่งของเหล่านี้ เข้าไมโคเวฟ

เมื่อทุกันนี้หล า ยๆ คนชอบที่จะซื้ อความสะดวกสบายให้กับตัวเอง และก็มีอีกหล า ยๆ อย่ างที่ไม่เคยรู้ว่าก่อน เกี่ยวกับ การใช้ไมโคเวฟ ซึ่งไมโคเวฟ ทุกๆ บ้านจะต้องใช้กันเป็นประจำอยู่แล้ว และวันนี้เราก็มีบทความที่อย ากจะนำเสนอคุณเกี่ยวกับ ทำไม ถึงห้ามนำสิ่งของเหล่านี้ เข้าไมโคเวฟ ไปดูกันว่ามีสิ่งของอะไรบ้างที่ห้ามนำเข้าไมโคเวฟ

ไมโครเวฟเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้การเตรียมอาหารเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ช่วยให้จัดเตรียมและอุ่นอาหารได้อ ย่ า งสะดวกสบาย เหมาะสำหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบันที่ต้องการความรวดเร็ว

และใช้ง่ายช่วยประหยัดเวลาในการทำอาหารหรืออุ่นอาหารได้ อ ย่ างมาก ทั้งนี้ยังมีภาชนะบางชนิดที่ไม่ควรนำใส่ในไมโครเวฟ เพราะอาจทำให้เกิดไฟช็อตหรือเกิดไฟลุกไหม้ได้

1 กระเบื้องเคลือบ

การใช้ถ้วยกระเบื้องเข้าไมโครเวฟจะทำให้เกิดการร้าวของถ้วยหรือภาชนะได้ อีกทั้งภาชนะบางชิ้นยังมีการตกแต่งด้วยสีต่างๆ ซึ่งเมื่อโดนความร้อนจัดก็อาจทำให้เกิดการแตกร้าวและอาจทำให้ไ ห ม้ได้เช่นกัน

2 โลหะ

ภาชนะโลหะ ทั้งช้อนส้อม จาน แก้วน้ำ ที่เป็นโลหะ เป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับไมโครเวฟ เพราะโลหะจะถูกคลื่นไฟฟ้าจนเกิดความร้อนขึ้นและอาจทำให้เกิดไฟลุกขึ้นได้ อีกทั้งยังมีส ารปนเปื้อนต่างๆที่อาจละล า ยออ กมาปะปนกับอาหารของเราอีกด้วย

3 โฟมหรือพลาสติก

ทั้งโฟมและพลาสติกเป็นวัสุดที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ ทำให้เมื่อโดนความร้อนจะเกิดการหลอมละล า ย เสียรูปทรง นอ กจากนั้นส ารเคลือบที่อยู่ในภาชนะก็อาจปะปน มาโดนอาหารที่เราจะรับประทานทำให้เกิดการสะสมในร่างกายซึ่งไม่ดีต่ อ สุ ข ภาพในระยะย าวอ ย่ า งแน่นอน

4 พลาสติกใสของกล่องอาหาร

ฝาของภาชนะต่างๆที่เป็นพลาสติกใส เมื่อเราอุ่นอาหารจะทำให้เกิดไอน้ำขึ้นที่ใต้ฝาและเมื่อเจอความร้อนก็อาจมีการละล า ยของส ารต่างๆลงมาใส่อาหารของเรา ดังนั้นเมื่อเราจะนำอาหารเข้าไมโครเวฟจึงควรแกะพลาสติกออ กทุกครั้ง

5 กระดาษฟอยล์

ฟอยล์ที่ใช้ในการห่ออาหาร ทำจากอลูมิเนียมซึ่งจะทำปฏิ กิ ริย ากับระบบอุ่นอาหารด้านในของไมโครเวฟ จนทำให้เกิดไฟลุกไหม้ได้ จึงห้ามนำฟอยล์นี้เข้าไมโครเวฟเป็นอันข า ด

6 ฟองน้ำ

เป็นอีกหนึ่งอย่ างที่ไม่ควรทำเข้าไมโครเวฟ เพราะฟองน้ำประกอบด้วยส ารหล า ยอย่ างซึ่งมีจุดหลอมเหลวในการเกิดการลุกไหม้ได้ง่าย เมื่อโดนกับความร้อนทำให้เกิดเป็นไฟลุกขึ้น มาได้ หากมีการใช้ฟองน้ำมาทำความสะอาดไมโครเวฟก็ไม่ควรเปิดเครื่องให้ทำงานขณะที่มีฟองน้ำอยู่ด้านใน

ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่ างยิ่งที่จะนำเข้าไมโครเวฟ เพราะจะทำให้เกิดอั นต ร า ยทั้งจากกา รร ะ เ บิ ด การ ลุ กไ ห ม้ข องไฟ และยังทำให้อาหารที่เรานำอุ่นได้รับส ารปนเปื้อนที่

เป็นอั น ตร ายกับร่างกายอีกด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงอั นต ร ายและความเสียห า ยดังกล่าว จึงควรที่จะรู้และเข้าใจว่าภาชนะประเภทใดที่ไม่สามารถใช้กับไมโครเวฟได้เพื่อความป ล อ ด ภั ย ของเราเอง

ที่มา krustory