วิ ธีเตรียมของไหว้แม่ย่ านางรถ ทำถูกชีวิตดี ไม่ติดขัด

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการเตรียมข้าวของไหว้แม่ย่ านางรถยนต์ และวิธีการไหว้ที่ถูกต้อง ทำถูกชีวิตมีแต่เจริญรุ่งเรือง กับบทความ วิ ธีเตรียมของไหว้แม่ย่ านางรถ ทำถูกชีวิตดี ไม่ติดขัด ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

สิ่งดีๆที่ได้มอบให้กับทุกท่าน ในวันนี้นั้นเป็นในเรื่องของความเชื่อ เป็นในเรื่องของความศรัทธาที่ผู้คนจำนวน มากไม่มีความเชื่อ ได้ปฏิบัติกัน มาแต่ในสมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบันนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคล สำหรับผู้ที่มีรถยนต์ รถจักรย านยนต์ หรือรถที่มีไว้สำหรับการทำมาหากิน ต่างก็ได้มีความเชื่อเกี่ยวกับแม่ย่ า นางรถ รวมถึงสิ่งศักดิ์ สิทธิ์ ด้วยกันทั้งนั้น

ผู้คนจำนวน มากได้มีความเคารพและนับถือแม่ย่ านางรถ เพราะมีความเชื่อ กันว่าจะช่วยปก ป้ อ งรัก ษาและช่วยคุ้ม ค ร อ งเวลาที่เดินทางไปไหน ความปลอ ด ภั ย คลาด กับอุปสรรคต่างๆ ย านพาหนะ รวมถึงผู้ที่ขับขี่ และอย่ างที่รู้กันว่า สำหรับความเชื่อในเรื่องของการออ กรถ เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะรถใหม่ รถเก่า รถมือห นึ่ ง รถมือสอง ก็มีความเชื่อในการเคารพ นับถือบูช าแม่ย่ านางรถที่ได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่จะคอยป ก ป้อง ป้อง กัน ภั ยให้กับตัวผู้ขับขี่ ไม่ว่าจะเดินทางไปไหน มาไหน

การไหว้แม่ย่ านางรถ ทำเป็นการเอาฤกษ์ เอา ชัย ทำแล้วเราไม่เดือ ด ร้อนใคร ทำแล้วเกิดเป็นความสบายใจ หากไม่ดีก็คงไม่นำมาบอ กกับทุกๆท่านกัน วันนี้นำ สิ่งของสำหรับการจัดไหว้ และวิธีในการไหว้อย่ างถูกต้อง ทำถูกต้องก็จะช่วยเสริมโชคที่ดีเข้ามา เป็นการบูช าแม่ย่ านางรถแบบถูกวิธี

สิ่งที่จัดเตรียม

1 ผลไม้ 5 อย่ าง โดยเอากล้วยน้ำว้าสุก 2 หวี และผลไม้อย่ างอื่นๆ 4 อย่ าง ควรเลือ กเป็นผลไม้ที่มีความม ง ค ล

2 ข้าว 1 ถ้วย

3 น้ำ 1 แก้ว

4 หมาก พูล ย า เ ส้ น สีฟัน 3 คำ

5 ย า เ ส้ น สูบ 3 ม ว น

เวลาที่เหมาะกับการไหว้ ต ามประเพณีของคนโบราณได้ กล่าวกันว่า ให้ทำในช่วงวันปีใหม่ ในช่วงต้นปีหรือในช่วงวันสงกรานต์ ถ้าหากว่าไม่สะดวกทำในเวลานั้น ก็สามารถทำในวันใด ก็ได้ต ามแต่ที่สะดวก จะแนะนำกันว่าหากได้เป็นรถตู้ รถใหญ่ รถทัวร์ รถทำมาหากินให้ไหว้ทุกปี ปีละ 2 ครั้ง รถยนต์ไหว้ปีละ 1 ครั้ง

จัดโต๊ะสำหรับการไหว้ ให้จัดโต๊ะในช่วงเวลาเช้า วางข้าวของให้เรียบร้อย สต าร์ทรถยนต์บีบแตร 3 ครั้ง เป็นการเอาฤกษ์ จุดธูปบูช าจำนวน 9 ดอ ก บอ กกล่าวแม่ย่ านางรถอย่ างเดียวเท่านั้น

คำถวายของไหว้แม่ย่ านางรถ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ( ว่า 3 จบ )

สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะย าวะหัง โหตุ

ทุติยัมปิ สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะย าวะหัง โหตุ

ตะติยัม สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะย าวะหัง โหตุ

ของถวายสิ่งของเหล่านี้ทั้งหมดแก่แม่ย่ านางรถ ขอให้ท่านได้โปรดรับสิ่งของเหล่านี้ จะได้เป็นประโยชน์และเพื่อเป็นความสุขแก่ลูกหลานทั้งหล าย เทอญ สาธุ

พูดในสิ่งที่ดีๆมีโชค ร่ำร ว ย ทำมาค้าข า ยให้เงินไหลกอง ทองไหลมา จงเกิดมีแก่เรา และรอเวลาประมาณ 20 นาที แล้วจุ ด ย า เส้น3 ม ว นให้เจ้าที่ด้วย และรอประมาณ 3 นาที แล้วมาว่าคำลา

คำลาของไหว้แม่ย่ านางรถ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ( ว่า 3 จบ )

พุทธังลา ธัมมังลา สังฆังลา

ข้าพเจ้าขอลาสิ่งของเหล่านี้เพื่อให้เป็นทานต่อไป เป็นย ารั ก ษ าโ ร ค อย่ าให้เกิดโ ท ษเลย

นะ เสสัง มังคะลา ย าจามะ

ทำพิธีในการไหว้เสร็จเป็นที่เรียบร้อย ก็จะเกิดเป็นความสบายใจและเกิดเป็นผลที่ดีต ามมา แนะนำกันว่าให้ทำกันในทุกๆปีแ ละบอ กผู้อื่นได้รู้ด้วยได้ทำต ามคำแนะนำที่ถูกต้องนี้ ก็ได้เกิดเป็นประโยชน์ เป็นบุญวาสนาที่ดี ของตนเองมีสิ่งที่ดีต ามมา

ที่มา เ พ จธรรมะ, Postsasra, Postsod