เส้นล า ยมือ 4 ลักษณะนี้ มีความหมายของอนาคตซ่อนอยู่

วันนี้เราจะพาคุณไปดูอนาคตของคุณจากเส้นข้อมือของคุณเอง ให้คุณลองยกมือขึ้น มาดูแล้วสังเกตุเส้นข้อมือของคุณว่ามีกี่เส้น เมื่อนับได้แล้ว เราไปอ่ า นคำทำนายอนาคตของคุณพร้อมๆ กันค่ะ

ศ า ส ต ร์เรื่องของล า ย มือที่หล า ยคนบอ กว่า ค่อนข้างแม่นและเชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง เพราะเส้นล า ยมือของแต่ละคนแตกต่างกัน และยังสามารถบ่งบอ กได้ถึงโชคช ะ ต าหรือแนวโน้มเกี่ยวกับชี วิ ตของแต่ละคนได้ด้วย ลองสังเกตล า ยมือของตัวเองกับเพื่อนดูก็ได้ว่า

แตกต่างหรือเหมือนกันอ ย่ า งไรบ้างและมีเส้นที่แสดงถึงความโชคดี หรือเส้นแห่งอำนาจวาสนาอ ย่ า งไร โดยในบ ท ค ว า ม นี้เราจะขอ กล่าวถึงเส้นที่ข้อมือของแต่ละคน ว่ามีความหมายอ ย่ า งไร

เส้นที่ข้อมือทั้ง 4 เส้นที่เราจะนำมากล่าวถึงในวันนี้สามารถบอ กได้ถึงภาพรวมของชีวิตในอนาคตรวมทั้งโชค ชะ ต าของเราได้ ดังนี้

เส้นที่ 1 หมายถึงภาพรวมของชีวิต

เส้นข้อมือที่ 1 เป็นเส้นที่มีความสำคัญมากที่สุดเพราะบ่งบอ กถึงภาพรวมของชีวิตได้ หากเส้นนี้มีความชัดและลึก เป็นเส้นตรงและไม่มีรอยหยักมาก แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ การมีสุขภาพดีและอ า ยุ ยื น หากเส้นนี้มีรอยแยก ไม่เป็นเส้นตรง บ่งบอ กถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิต

อาจหมายถึงการดำเนินชีวิตที่ต่างจากที่เคยเป็น มา และหากมีรอยแยกมากกว่า 1 รอยแยก รวมทั้งเป็นเส้นโค้งไปทางขวา แสดงถึงปัญหาเกี่ยวกับความเจริญในชีวิตเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ชีวิตช ายหญิง

เส้นที่ 2 หมายถึงความสำเร็จ

เส้นที่ 2 นี้ บ่งบอ กถึงรูปร่างหน้าต า ความเป็นอยู่ ความดี บารมีและบุญเก่าที่สะสมมา เป็นเส้นที่บอ กถึงฐานะความเป็นอยู่ และความสำเร็จในชีวิต หากเป็นเส้นตรงชัดเจน แปลว่า เป็นคนมีรากฐานมั่นคงดี มีประสบการณ์เกี่ยวกับความสำเร็จและเรื่องเงินทองไม่ขัดสน

หากเส้นนี้แยกออ กจากกันหรือเป็นเส้นบางจนแทบไม่เห็น หรือจางกว่าเส้นอื่นๆ อาจตีความได้ว่าช่วงวัยกลางคนอาจพบเจอความย า กลำบากแต่ก็สามารถผ่ านพ้นปัญหามาได้ โดยอาศัยความอ ดทนและขยันมุ่งมั่น มากกว่าคนทั่วไป และหากเส้นนี้มีรอยแยกแตกหรือเป็นเส้นแตกห่างกัน บอ กได้ว่าสถานการณ์การเงินของคุณค่อนข้างแย่ แต่ก็จะกลับมามั่นคงได้ในช่วงวัยกลางคน

เส้นที่ 3 หมายถึงอิทธิพล

บางคนอาจไม่มีเส้นนี้แต่หากมีนั่นแปลว่า สถานะทางสังคมของคุณเป็นไปได้อ ย่ า งดี เป็นคนที่มีอำนาจวาสนาที่เคยสร้างไว้ในช าติก่อนๆ เส้นนี้หากมีความชัด เป็นเส้นตรงและลึกมากแปลว่าประสบการณ์ในชีวิตของคุณนั้นผ่ า น

เรื่องราวต่างๆที่มีคุณค่ามากมายจนคุณกล า ยเป็นคนที่มีความสำคัญ และมีอิทธิพลต่อผู้คน เป็นที่เชื่อใจและนับถือของคนรอบข้างทั้งครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงาน คนในชุมชนต่างยอมรับและทำต ามในสิ่งที่

คุณแนะนำหรือบอ กกล่าวเสมอ คนที่มีเส้นอิทธิพลจะเป็นคนที่เป็นผู้นำที่ดี ทั้งเป็นคนที่นำความสุขมาให้คนรอบข้าง ด้วยพลังแห่งความดีและสิ่งที่มองไม่เห็น ใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกรักและมีความสุข เป็นคนมีบุญวาสนามากกว่าคนทั่วไป

เส้นที่ 4 หมายถึงพลัง

เส้นนี้ไม่ค่อยพบเห็นได้บ่อยนัก แต่หากคุณมีเส้นนี้ บ่งบอ กได้ว่าคุณจะมีอายุที่ยืนย าวมาก เส้นนี้เป็นเส้นที่เกี่ยวข้องและมีความหมายเช่นเดียวกับเส้นที่ 3 แต่ดีกว่ามาก มีความเชื่อว่า เส้นที่ข้อมือแต่ละเส้นนั้นหมายถึงคนที่มีอายุ 30 ปี และหากใครมีเส้นที่ 4 ก็แปลว่าคนๆนั้นอาจมีอายุถึง 100 ปีเลยทีเดียว

เรื่องราวและ ศ า ส ต ร์แห่งความเชื่อในเรื่องของล า ยมือหรือเส้นข้อมือนั้น เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ย า ก แต่สามารถรู้สึกได้ เมื่อเราได้รู้ว่าตัวเรามีของดีติดตัวมาด้วย และลงมือทำชีวิตให้ดีขึ้น

ทั้งเรื่องการทำงาน การเรียน หรือความสัมพันธ์ในครอบครัว รวมทั้งเรื่องการเงิน หากตั้งใจทำแล้วไม่ว่า อ ย่ า ง ไรก็จะประสบความสำเร็จอ ย่ าง แน่นอนแต่อาจเร็วช้าแตกต่างกันไปเท่านั้นเอง

ที่มา krustory