เหรียญตราครุฑปี 17 พกติดตัวคลาดแคล้วป ล อ ด ภั ย

วันนี้เราจะพาคุณไปดูเหรียญที่จะช่วยให้คุรคลาดแคล้วปลอ ดภั ย หากคุณนั้นพกไว้ติดตัวตลอ ดเวลากับ เหรียญตราครุฑปี 17 พกติดตัวคลาดแคล้วป ล อ ด ภั ย ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

เวลาไปไหน มาไหน หล า ยคนอาจจะกังวลว่า มีสิ่งอั น ต ร า ยมาทำร้ า ยหรือเจอเรื่องไม่ดีมากนัก

วันนี้เรา มีเรื่อง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนๆ สามารถพกพาไปด้วยทุกที่นั่นคือ เหรียญ บาท พญาค รุ ฑ หากเราจะพูดถึงเรื่อง ค รุ ฑ เราก็คงรู้จักกันดีว่า ค รุ ฑ ถึงแม้เป็นสั ต ว์หิมพานต์

แต่ไม่ใช่สั ต ว์สามัญธรรมดา เพราะพญาค รุ ฑเป็นสั ต ว์กึ่งเทพ เรียกว่า เทพเด รั จ ฉ าน ซึ่งมีอำนาจเทียบเท่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นพาหนะของพระนารายณ์อย่ างหนึ่งในเมืองไทยเรานับถือว่าพระมหากษัตริย์

เป็นสมมติเทพ เป็นองค์นารายณ์ อ ว ต า รจึงมีการใช้ธงรูปค รุ ฑ และมีค รุ ฑเป็นสัญลักษณ์ประจำแผ่นดิน

สามารถ พบเห็นรูปค รุ ฑได้จากเอ กสารต่าง ๆ ของทางราชการ และนับว่าเอ กสารเหล่านั้นเป็นเอ กสารศักดิ์สิทธิ์

หากราชการผู้ที่ทำหน้าที่ผู้ใดมีความสุจริตจงรักภักดีต่อแผ่นดิน องค์พระมห าก ษัต ริย์

และหน้าที่ของตน องค์พญาค รุ ฑก็จะส่ งพลังปกป้องให้มีความสุข ความเจริญในหน้าที่นอ กจากนี้ยังมีเกร็ดความเชื่อว่าหากที่ใดมีอาถรรพ์แรงท่านให้นำเอาตราค รุ ฑไปติดจะทำให้อาถรรพ์นั้นเสื่อม

สล า ยไปในที่สุด ตราค รุ ฑล้างอาถ ร รพ์ได้จึงเป็นที่เชื่อถือกัน มาตล อ ดและได้รับ

ความเคารพบูช าว่าเป็นของสูง เสมือนหนึ่ง ตัวแทนแห่งองค์พระประมุข ผู้ใดมีสัญลักษณ์ค รุ ฑ รูปค รุ ฑบูช าไว้ย่อมได้อานิสงส์มาก

อาทิ มีความเจริญแก่ตัวเองและครอบครัวเป็นต้น ดังนี้แล้วค รุ ฑจึงเป็นของสูงที่เราควรรู้ควรบูช าอย่ างหนึ่ง คนโบราณมีความเชื่อสืบกัน มาว่า ค รุ ฑ นั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรือง มหาอำนาจ อย่ างเด็กผู้ใดที่เกิดมาแล้วมีลักษณะ

ปากคล้ายพญาค รุ ฑท่านว่าคนผู้นั้นจะเป็นผู้มีบุญญาธิการมาเกิด ภายภาคหน้าจะได้เป็นใหญ่เป็นโต สมเด็จเจ้าแตงโม พระสังฆราชพระองค์หนึ่งท่านก็มีลักษณะปากดังค รุ ฑปรากฏว่าเป็นผู้มีปัญญาดี และได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชในที่สุด

เรื่องค รุ ฑนี้คนโบราณจึงเชื่อถือกัน มาก แม้เครื่องรางที่เกี่ยวกับ ค รุ ฑก็เป็นเครื่องรางที่มีความหมายมีอานุภาพโดดเด่นหล า ยประการ ดังจะได้กล่าวต่อไป บรรดาพรานป่าจะไม่นิยมแขวนพระเข้าป่า เพราะเชื่อว่า พระเครื่องมีคุณทางเมตต าหรือแคล้วคลาด

หากแขวนพระเข้าป่าจะไม่ได้เจอสั ต ว์ป่าเลย จะแคล้วคลาดไปหมด ด้วยเหตุนั้น พรานป่าจึงไม่คล้องพระเข้าป่า พรานสุขเล่าว่า จะพกถุงพลาสติกใส ซึ่งข้างในบรรจุด้วยย าสูบขี้โย ใบตองอ่อนต ากแห้ง

เปลือ กมะขามไว้บดผสมย าสูบและมีสิ่งหนึ่งที่พรานสุขใช้เป็นเครื่องราง พกติดตัวเข้าป่าโดยเก็บไว้ในซองย าสูบของแก นั่นคือเหรียญบาทพญาค รุ ฑ ลักษณะต ามภาพประกอบเรื่อง เป็นเหรียญที่แกพกเข้าป่าเป็นประจำแล้วลุงสุขใช้เป็นเครื่องรางยังไงครับ

การเข้าป่าและพักค้างคืนในป่านั้น พรานลุงสุขบอ กว่าเต็มไปด้วยสิ่งลี้ลับ ต ามคำเล่าขานของพรานป่าและคนตัดไม้ จากปากต่อปากของพรานป่าและคนตัดไม้ เล่าขานสืบต่อกัน มาว่า หากจะนอนในป่า ไม่ว่าบริเวณใดก็ต าม ให้ตอ กตราค รุ ฑโดย

ตอ กให้ด้านที่เป็นรอ ยค รุ ฑติดไว้เหนือบริเวณที่เราจะนอน ตอ กเสร็จแล้วเก็บเหรียญพกไว้เหมือนเดิมเช่นเดียวกับพรานสุข ในค่ำคืนแห่งการเผชิญกับผีป่านางไม้ พรานสุขเอง ได้ขูดเปลือ กโคนไม้ใหญ่

ขูดให้เรียบแล้วตอ กตราค รุ ฑประทับติดไว้ เพื่อป้องกันสิ่งลี้ลับต ามคำพรานและคนตัดไม้บอ ก และก็ได้ผลเป็นที่ปรากฏ จากเผชิญกับ ผีป่านางไม้

เหรียญบาทพญาค รุ ฑ จึงเป็นเครื่องรางที่ผู้เดินป่า พรานไพร คนตัดไม้ พกติดตัวเข้าป่าเพื่อป้องกันสิ่งลี้ลับแค่เหรียญบาทตราค รุ ฑเท่านั้น ไม่ต้องผ่าน พิ ธีก ร รมการปลุกเสกแต่อย่ างใด

อีกเรื่องหนึ่งซึ่งผู้เฒ่าท่านหนึ่งเคยเล่าให้ผมฟังว่า สมัยที่ท่านเคยตัดไม้และล่องไม้ไปต ามแม่น้ำปิง ไม้บางท่อนไม่ยอมไหลไปต ามกระแสน้ำ บางท่อนอยู่นิ่งลักษณะคล้ายการไหลทวนน้ำ ผู้เฒ่าท่านนี้ จึงเอา เหรียญบาทตราค รุ ฑ ตอ กลงไปที่หัวไม้ท่อนนั้น ปรากฏว่า ไม้ท่อนนั้นพลิกตัวหมุนกลิ้ง

ไปมาอย่ างน่าแปลกประหลาด ก่อนจะไหลไปต ามกระแสน้ำ เช่นเดียวกับ หมอผีบางท่านหากตรวจพบว่า ผีสัมภเวสี เข้ามาสิงสู่ในเสาบ้าน ทำให้คนในบ้านอยู่ไม่เป็นปกติสุข หมอผีก็จะตอ กเหรียญตราค รุ ฑให้จมห า ยไปในเนื้อไม้ทั้งเหรียญ

เป็นการสะกดภูตผีให้อยู่ในภพในภูมิ ไม่ให้ออ กมารบกวนใครและยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับปาฏิหาริย์เหรียญบาทตราพญาค รุ ฑ ในส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับจากแนวป่าดิบหรือจากประสบการณ์ในชีวิตประจำวันอยู่อีกมาก แล้วแต่นักนิยมป่าหรือท่านใด

จะได้พบได้เจอ เหรียญบาทตราพญาค รุ ฑจึงนับว่าเป็นวัตถุที่มีความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองมากมายนัก พญาค รุ ฑเครื่องหมายแห่งสิทธิอำนาจและความ เป็น มงคลค รุ ฑนั้นเป็นเครื่องหมายของทางราชการอยู่แล้ว เอ กสารทางราชการฉบับใด ๆ

ก็ล้วนต้องมีเครื่องหมายพญาค รุ ฑประทับอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น แสดงให้เห็นว่า เป็นเครื่องสำคัญเป็นตราแผ่นดิน เป็นตราของเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ เชื่อว่าหากข้าราชการผู้ใดให้ความเคารพนับถือในองค์พญาค รุ ฑ

และซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตนเองข้าราชการผู้นั้นจะมีความสุขความเจริญทั้งชีวิตและหน้าที่การงานสืบไป คุณไสย์อั น ต ร า ยใด ๆ ก็ไม่สามารถทำอั น ต ร า ยได้เพราะเครื่องหมายของพญาค รุ ฑนี่สำคัญมากผู้ที่รู้เขาจะไม่ข้ามไม่เหยียบย่ำ

ไม่นำไว้ที่ปล า ยเท้าเลยเพราะเป็นของสูงของศักดิ์สิทธิ์ หากเคารพนับถือให้ ดีอำนาจพญาค รุ ฑที่มีอยู่ในเอ กสารราชการจะคุ้มครองผู้นั้นไม่ให้มีวันอับจนแต่คนสมัยนี้ไม่ใคร่เชื่อถือกันเท่าใดนัก

เรื่องพญาค รุ ฑจึงดูล้าสมัยไปเสีย ไม่เหมือนในสมัยก่อนที่ไหนว่ากันว่าผีแรงผีเฮี้ยน เอาตราพญาค รุ ฑไปติดไว้ความอาถรรพ์ของ สถานที่นั้น ๆ ก็จะห า ยไปในทันทีสิทธิอำนาจพญาค รุ ฑสั ต ว์กายสิทธิ์ที่ไม่มีผู้ใดสามารถฆ่ าให้ต า ยได้มีอายุยืนเสมือนว่า

เป็นอมตะนั้นนับเป็นเรื่องลี้ลับที่ผู้รู้พย าย ามค้นคว้า และเสาะหาที่มาแห่งพลังอำนาจดังก ล่ าว จนเกิดการสร้างเครื่องรางต่าง ๆ

ขึ้น อำนาจพญาค รุ ฑสามารถจำแนกได้ถึง 8 ประการ โดยนับเอาอำนาจหลัก ๆ ได้ดั ง นี้คือ

1 ทำมาค้าข า ยดีเป็นสื่อนำโชคลาภนานาประการ

2 เป็น มหาอำนาจอันยิ่งใหญ่ เป็นสิทธิอำนาจอันเฉียบข า ด

3 นำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้

4 เป็นสื่อนำความเจริญรุ่งเรือง ยศถาบรรดาศักดิ์มาสู่ชีวิตหน้าที่การงาน

5 ปกป้องคุ้มครอง ป้องกันภั ยเป็นคงกระพัน

6 เป็นเมตต ามหานิยม

7 สามารถลบล้างอาถรรพ์และคุณไ ส ย์ทั้งปวง ภูติ wี ปิ ศ าจกลัวไม่กล้าเข้าใกล้

8 สั ต ว์ร้ า ย เขี้ยวงาสารพัด งูเงี้ ย วเขี้ยวขอ อ ส ร พิ ษไม่กล้ากล้ำกรายเข้าใกล้ เพราะเกรงตบะบารมีขององค์พญา ค รุ ฑ เป็นที่สุด

อำนาจพญาค รุ ฑยังมีมากกว่านี้อีกมาก แล้วแต่ท่านใดจะรู้จักใช้ ในตำราทางไสยเวทพุทธาคมมีทั้งการใช้ยันต์ค รุ ฑให้ผลดีใน ทางคงกระพันช าตรี มีนะพญาค รุ ฑใช้ลงตบเข้าหน้าผากเป็นคงกระพันช าตรีกันเขี้ยวงาอสรพิ ษได้ ทั้งนะพญาค รุ ฑนี้เมื่อประสิทธิ์

ลงไปยังตัวคนผู้ใดแล้วยังสามารถทรหด อ ด ท น เดินไกลไม่เหนื่อ ย เป็นวิช าตัวเบาชั้นยอ ด และเป็นเมตต ามหานิยมชั้น สูงอีกด้วย ยังมีคาถาพญาค รุ ฑซึ่งเมื่อ กล่าวพระค าถ านี้งูพิ ษรวมไปจนถึง

ต ะ ข าบ แ ม ง ป่ อ งและสั ต ว์ร้ ายต่าง ๆ ทั้งหล า ยจะหลบหนีไปสิ้นโดย พ ร ะค าถ าพญาค รุ ฑท่านว่าดังนี้

ก่อนว่าพระคาถานี้ให้นมัสการพระรัตนตรัย เ สี ยก่อนด้วยนะโม 3 จบ

และท่อง พ ร ะคาถานี้ก่อน อ อ ก เดินทางตั้งสติส่ งจิตไปถึงพญาค รุ ฑจะปลอ ดภั ยทุก ป ร ะ ก า ร

ที่มา verrysmilejung