10 วิ ธีกรวดน้ำ หลังทำบุญ เห็นผลทันต า

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการกรวดน้ำให้เห็นผลทันต าเห็น กับบทความ 10 วิ ธีกรวดน้ำ หลังทำบุญ เห็นผลทันต า ไปดูกันว่าจะต้องกรวดน้ำอย่ างไรบ้าง เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของเรา

วิธีกรวดน้ำ โดยท่านธ ร ร มรัก ษา

กรวดน้ำใช้มือขวาจับที่ภาชนะ มือซ้ายช่วยในการประคอง แล้วรินน้ำใส่ลงไปในภาชนะที่มีไว้สำหรับการรองรับ การกรวดน้ำนั้นจะเป็นการอุทิศส่วนบุญกุศลที่เราได้ส่ งไปให้กับคนที่เราตั้งใจจะทำบุญไปให้ รินน้ำให้ไหลลงไปต ามพื้นดินหรือใส่ลงไปในภาชนะสำหรับการรองรับ แล้วนำไปเทบริเวณโคนต้นไม้ใหญ่ สำหรับการกรวดน้ำนั้นจะมี ด้วยกัน 2 วิธี

1 การกรวดน้ำมี 2 วิธี คือ

การกรวดน้ำเปียก เป็นการใช้น้ำเป็นสื่อ รินน้ำลงไปพร้อมกับการกล่าวอุทิศผลบุญกุศลไปด้วย การกรวดน้ำแบบแห้ง ไม่ใช้น้ำ ใช้สิบนิ้วพน มมือ อธิษฐานและอุทิศบุญกุศลส่ งไปให้

2 การอุทิศผลบุญมี 2 วิธี

อุทิศแบบเจาะจง การพูดชื่อที่เราจะให้ท่านรับ อย่ างเช่น กล่าวชื่อ พ่อแม่ ญาติพี่น้อง หรือชื่อใครก็ได้ที่เราตั้งใจจะทำบุญไปให้ ประเพณีงานแต่งของช าวยิปซีทำให้ทุกคนอึ้ง! อุทิศแบบไม่เจาะจง การพูด กล่าวรวมกัน อย่ างเช่นญาติทั้งหล า ย เจ้าก ร ร มนายเ ว รทั้งหล า ยเป็นต้น

3 กรวดน้ำใช้น้ำเปล่าสะอาด

น้ำที่นำมาใช้สำหรับการกรวดน้ำในทุกๆครั้งนั้น จะต้องเป็นน้ำเปล่าสะอาดที่ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี กรวดน้ำเสร็จแล้วให้รินน้ำใส่ลงไปในที่สะอาด

4 ใช้น้ำเป็นสื่อ ดินเป็นพย าน

การกรวดน้ำนั้น ใช้น้ำเป็นสื่อและใช้แผ่นดินเป็นพย าน ให้ได้รับรู้ ในการอุทิศส่วนบุญกุศลในครั้งนี้ที่ตัวเรานั้นได้ตั้งใจทำ

5 กรวดน้ำ ในตอนเวลาไหน

ทำบุญเสร็จ ควรมีการกรวดน้ำในขณะที่พระท่านได้กล่าวอนุโมทนา หรือหลังจากที่เราได้ทำบุญเสร็จ หากไม่สะดวกสามารถทำได้ในภายหลัง แต่แนะนำกันว่าให้ทำในขณะนั้นจะดี กว่า เพราะในบางทีที่เรากลับไปถึงบ้ า นก็เผลอลืมที่จะกรวดน้ำ ทำให้บุญที่เราตั้งใจทำเขาไม่ได้รับ ผลบุญในครั้งนี้

6 รินน้ำตอนไหน

เริ่มรินน้ำพร้อมกับตั้งใจอุทิศ ในขณะที่พระผู้นำเริ่มสวดว่า ‘ยะถาวาริวะหาปูรา’ และรินให้หมดเมือ่พระว่ามาถึง ‘มะณิโชติระโส ยะถา’ พอพระทั้งหมดรับพร้อมกันว่า ‘สัพพีติโย วิวัชชันตุ’ เราก็พน มมือรับพรท่านไปจนจบ จึงจะถือว่าถูกต้อง

7 ถ้ายังกล่าวบทกรวดน้ำไม่เสร็จ จะทำอย่ างไร

บทกรวดน้ำที่สั้นๆ หรือใช้บทกรวดน้ำย่อ ‘อิทัง โน ญาตีนังไหตุ สุขิต า โหนตุ ญาตะโย ขออุทิศส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ (พูด กล่าวชื่อผู้ล่ ว ง ลั บ ) และญาติทั้งหล า ยของข้าพเจ้า ขอญาติทั้งหล า ยจงเป็นสุขเถิด’ หรือจะใช้แต่ภาษาไ ท ยอย่ างเดียวก็ได้ว่า ‘ขออุทิศส่วนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนี้ จงสำเร็จแก่ พ่อ แม่ ญาติ ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณเจ้าก ร ร มนายเ ว ร และส ร ร พสั ต ว์ทั้งหล า ย ขอจงได้รับส่วนบุญกุศลครั้งนี้โดยเร็วพลัน และโดยทั่วถึงกันเทอญ’ ส่วนบทย าวๆ เราควรเอาไว้กรวดส่วนตัว หรือ กรวดในขณะทำวัตรสวดมนต์รวมกันก็ได้

8 ไม่เกาะกลุ่ม

น้ำที่อยู่ในถ้วยภาชนะ ให้เทไหลลงมาเป็นสายไม่ให้ข า ด และไม่ควรใช้วิธีในการเกาะกลุ่ม หากได้เป็นพิธีงานใหญ่ต่างๆ ถ้าเป็นประธานรินน้ำเพียงคนเดียวหรือเป็นคู่น อ กจากนั้นก็ให้พน มมือและตั้งใจอุทิศส่วนบุญกุศล

9 การทำบุญและอุทิศส่วนบุญ

จิตใจไม่ฟุ้ง ซ่ า น มีความเลื่อม ใ สบุ ญกุศลและการอุทิศส่วนบุญกุศลนั้นย่อมมีอานิสงส์ที่มาก ผลบุญที่เราทำไปให้หากไม่มีใครได้รับบุญที่เราได้ทำ ก็จะยังคงเป็นบุญของเราอยู่อย่ างครบถ้วน

10 บุญเป็นของ ก า ย สิทธิ์

ยิ่งได้ให้ยิ่งมาก ยิ่งตระหนี่ยิ่งน้อย ยิ่งอุทิศให้คนอื่นหมดเลย ทำให้ตัวเราก็ยิ่งจะได้บุญหมดเลย

ที่มา shar e-si, p o s t s o d