5 เรื่องเงินที่ไม่ควรทำในช่วงเวลาเ ศ ร ษ ฐ กิ จขาลง

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้สิ่งที่ไม่ควรทำเรื่องเงิน กับบทความ 5 เรื่องเงินที่ไม่ควรทำในช่วงเวลาเ ศ ร ษ ฐ กิ จขาลง ไปดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เรานั้นควรคิดทบทวนให้ดีก่อน

1 พักไว้ก่อนหากคิดจะล ง ทุ น เพิ่ม

ในย ามเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี แน่นอนว่า การค้าขา ยหรือ ผลกำไรย่อมลดลงผู้ประกอบการทั้งหล า ยต่างคิดหาหนทางที่จะเพิ่มรายได้ ให้มากขึ้นเพื่อ ดึงยอ ดขา ยและกำไรกลับมา หนึ่งใน วิธีการเพิ่มกำไรคือ การล ง ทุ น เพิ่มจะเป็นการเปิด สาขาใหม่เพื่อเพิ่มยอ ดขา ย หรืออย่ างอื่นที่ต้องใช้เงินจำนวน มากตรงนี้ขอบอ กว่า พักไว้ก่อนดีกว่า

2 อย่ าค้ำประกันให้ใครเป็นอันข า ด

ข้อนี้อย่ าว่าแต่ในย ามเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดีเลย บางคนตั้งปณิธานไว้จะรักกันแค่ไหนก็จะไม่ค้ำประกั นให้ใครเ ด็ ดขา ดหล า ยคน ต้องเจอบทเรียน ชีวิตสะดุดจากการค้ำประกั น ให้ผู้อื่น เข้าข่าย ‘เนื้ อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่ง แต่เอากระดูกมาแขวนคอ’เพราะการค้ำประกั นคือ การสัญญาว่า บุคคลหนึ่งจะชดใช้ห นี้แทนลูกห นี้หากลูกห นี้ไม่ยอม ชำร ะห นี้หรือไม่ สามารถชำร ะห นี้ได้

3 อย่ านำเงินสำรอง ฉุ ก เ ฉิ น ออ กมาใช้โดยไม่จำเป็น

6 เท่าของรายจ่าย รายเดือนคือเงินสำรอง ฉุ ก เฉิ น ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ต ามหลักการวางแผนการเงินส่วนบุคคล วัตถุประสงค์หลัก คือเป็นเงินที่จะสามารถนำมาเยียวย า

เรื่องฉุ กเฉิ นต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นตกงาน ประสบอุบั ติเ หตุธุรกิจประสบปัญหา ฯลฯ บางคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินหรือธุรกิจ แต่นำเงินส่วนนี้มาใช้เมื่อถึง คราวเกิดปัญหาจริงๆ ก็ ไม่เหลือเงินสำรองไว้ใช้

4 หลีกเลี่ยง การสร้างห นี้ใหม่

อะไรที่เหนือความจำเป็น พักไว้ก่อนเถอะค่ะ ไม่ว่าคุณจะวางแผนเปลี่ยน รถคันใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมหรือซื้ อบ้านหลัง ที่สองไว้ต ากอากาศ เพราะตอนเ ศ ร ษ ฐ กิ จอ่อนแอแบบนี้ อะไร ก็สามารถเกิดขึ้นได้ถนอมเ นื้ อ ถนอมตัว อย่ าเพิ่งสร้างห นี้ใหม่ให้เป็นภาระเลยจะได้ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบห่วงหน้าพะวงหลัง

5 อย่ าล ง ทุ น หวือหวา หวังร ว ยเร็วโดยไม่มีความรู้

คนที่ตั้งหน้าตั้งต า จะหาเงินให้ได้เป็นกอบเป็นกำ โดยนำความโลภเป็นที่ตั้ง อาจนำพาตัวเองไปล ง ทุ น ในช่องทางที่หวือหวา โดยไม่มีความรู้ เช่น พวกหุ้นปั่นทั้งหล า ย ช่องทาง การล ง ทุ น ที่ไม่ชอบมาพากล เช่น พวก แ ช ร์ ลูกโซ่ หรือ การหลอ กให้นำเงินไปล ง ทุ น ในสินท รั พ ย์ต่างๆ ที่อาจไม่มีอยู่จริง โดยมีผลตอบแทนสูงเย้ า ย ว นใจ ไ ม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆ และเป็นกอบเป็นกำในระยะเวลาอันรวดเร็วหรอ กค่ะที่สำคัญอย่ าล ง ทุ น ในสิ่งที่ตนเองไม่มีความรู้เป็นที่ดีที่สุด

ที่มา t h a i s m e s c e n t e r, f a h h s a i