8 ที่ควรทำ ก่อนที่อนาคตจะขัดสน มีชีวิตที่ลำบาก

วันนี้เราจะพาคุณไปวางแผนชีวิตเพื่อวันข้างหน้าของคุณจะได้มีชีวิตที่สุขสบายขึ้น กับบทความ 8 ที่ควรทำ ก่อนที่อนาคตจะขัดสน มีชีวิตที่ลำบาก ไปดูกันว่าคุณจะต้องเริ่มวางแผนชีวิตจากจุดไหนก่อน เพื่อชีวิตของคุณจะได้ไม่ขัดสน

1 ตรวจสอบสภาพการเงินของคุณ

เมื่ออยู่ในสถานะว่างงาน การตรวจสอบสภาพการเงินของคุณ ในปัจจุบันจึงเป็นสิ่งสำคัญคุณต้องคำนวณถึงรายจ่ายและภาระห นี้ สินที่ต้องจ่ายทุกเดือน และมองหารายได้ที่ยังเหลืออยู่ว่าเพียงพอหรือไม่ อย่ างไรเพื่อที่คุณจะได้เตรียมตัวและรับมือ กับสถานการณ์ การเงินของคุณได้ถูกต้อง รายจ่ายไหนที่ไม่จำเป็น ก็ให้เอาออ กไป เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ให้สมดุลกับการเงินปัจจุบัน

2 พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

ถึงแม้ว่าเรากำลังตกอยู่ในสถานะคนว่างงาน ก็ใช่ว่าเราจะต้องปล่อยเวลาทิ้งไปให้เปล่าประโยชน์ หรือตระเวนหาแต่งานใหม่ จนลืมไปว่า สิ่งสำคัญอีกอย่ างในการที่จะเริ่มต้นการทำงานใหม่ คือ ศักยภาพที่สูงขึ้นของเราเองเราควรมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะเรื่องของภาษาต่างประเทศ หรือทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานในทุกสายงานปัจจุบันไปแล้วนอ กจากนี้ การพัฒนาศักยภาพตัวเองในด้านวิช าชีพต ามความต้องการในสายงานที่จะทำ ก็จำเป็นและมีผลต่อ การพิจารณารับเราเข้าทำงานเป็นอย่ างมาก เราจึงไม่ควรปล่อยช่วงเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ ใช้เวลาที่ว่างงานนี้แหละ มองหาโอกาสพัฒนาตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมกับการทำงานในอนาคต

3 เคลียร์เงินกอง ทุ น สำรองเลี้ยงชีพ

สำหรับเรื่องเงินกอง ทุ น สำรองเลี้ยงชีพ หากคุณเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คุณก็จะได้ประโยชน์จากเงินสะสม โดยสามารถรับเป็นเงินก้อนได้เวลาออ กจากงานก็จะมีเงินก้อนไว้สำรองเลี้ยงชีพ แต่หากคุณยังไม่ได้จำเป็นที่จะใช้เงินก้อนนี้ ก็อาจจะคงเงินไว้ในระบบก่อน เพื่อรอโอ น ย้ายไปยังกองทุนของบริษัทใหม่ในอนาคตแต่หากคุณออ กจากกองทุนโดยที่ยังไม่เกษียณอายุ คุณอาจจะเสี ยผลประโยชน์ จากเงินสมทบที่จะได้รับไม่เต็มจำนวนดังนั้นควรศึกษาเงื่อนไขต่างๆ อย่ างละเอียด เพื่อไม่ให้เสี ยเปรียบผลประโยชน์ที่คุณควรจะได้รับ

4 ทำงานฟรีแลนซ์

หล า ยคน มีความฝันที่ อ ย า ก จะทำงานอิสระ ไม่ต้องไปเป็นลูกน้องรับคำสั่งจากใคร หรือคอยรองรับอารมณ์ใคร แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะเป็นได้ อย่ างที่หวังด้วยเหตุผลเรื่องความมั่นคง และความแน่นอนของรายได้ จึงทำให้หล า ยคนไม่กล้าที่จะออ กมาใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการดังนั้น

เวลาว่างงาน จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้เราได้ลองทำในสิ่งที่ อ ย า ก จะทำ และยังเป็นการหารายได้ให้ตัวเองโดยอาจจะเริ่มจากรับงานฟรีแลนซ์เล็กๆ ที่สามารถทำคนเดียวได้ และเมื่อพบลู่ทางจะได้สามารถนำมาเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้หลักให้กับเรา โดยที่ไม่ต้องกลับไปเป็นพนังงานเงินเดือนอีกต่อไป

5 เปลี่ยนพฤติกรร มการใช้เงิน

หลังจากตรวจสอบ การเงินของคุณเรียบร้อยแล้ว คุณจะทราบถึง ทิศทางการเงินของคุณ ระหว่างรายได้กับรายจ่าย แน่นอนว่า รายได้ของคุณลดลงดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรร ม การใช้เงินอย่ างเร่งด่วนต้องลดรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยออ กไปให้หมด และจ่ายให้น้อยลงสำหรับ สิ่งที่จำเป็นในส่วนของค่าใช้จ่าย หรือภาระห นี้สินที่คุณต้องจ่ายนั้น ให้เลือ กลดเป็นอันดับสุดท้ายเพราะมัน จะมีผลกระทบต่อเครดิตและความน่าเชื่อถือของคุณ เป็นการเรียงลำดับความสำคัญในการเลือ กที่จะใช้จ่ายนั่นเอง

6 ติดต่อประกันสังคม

หากคุณว่างงาน สิ่งแรกที่จะต้องทำ คือ การจัดการเรื่องประกันสังคม ให้เรียบร้อย ไม่ว่าจะว่างงาน จากการลาออ กเองหรือถูกไล่ออ กต้องรีบไปติดต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อ รั ก ษ า สิ ท ธิ และประโยชน์ที่เราพึงจะได้รับ

7 เก็บ รั ก ษ า เงินก้อน

หากว่างงาน และได้เงินก้อน อย่ าเพิ่งรีบร้อนใช้เงินเงินก้อนนี้ หรือแม้แต่ จะนำไปปลดห นี้ เพื่อหวังลดภาระห นี้สินวิธีที่ดีที่สุดที่จะจัดการกับ เงินก้อนนี้อย่ างช าญฉลาด คือ การนำเงินก้อนนี้มาแบ่งสรรปันส่วน จัดสรรเงินเพื่อให้เพียงพอต่อ การดำรงชีพและการจ่ายคืนห นี้ได้ต ามกำหนด ไว้ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่าบ้าน ค่างวดรถ ค่าบัต รเ ค ร ดิ ต และอื่นๆ คุณควรที่จะกันเงินสำรองนี้ รวมถึงเงินส่วนอื่นๆ ที่จะทำ ให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้ต ามปกติไปอีก 6 เดือนเป็นอย่ างน้อยเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถอยู่ได้อย่ างปกติ จนกว่าจะหางานใหม่ทำได้

8 มองหางานใหม่

หล า ยคนเมื่อว่างงาน ก็มักจะรีบเร่งหางานใหม่ทันที โดยที่ไม่ได้มองถึง ความชอบของงานจริงๆ กล า ยเป็นว่าทำได้ไม่นาน ก็ต้อง ลาออ กมาหางานใหม่อีกเหมือนเดิมแน่นอนว่าการหางานที่ชอบ ทำแล้วมีความสุข กับเพื่อนร่วมงานและสภาพแวดล้อมที่ทำงานดีๆ รวมถึงผลตอบแทนที่น่าพอใจนั้น ห า ย า ก ยิ่งกว่าการงมเข็มในมหาสมุทรการจะทำงาน

และอยู่กับมันให้ได้นานๆก็ขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยหลัก คือ เนื้ อง หาของงาน รายได้ และผู้ร่วมงาน หากใครมีความพอใจต่อสิ่งเหล่านี้ได้ 2 ใน 3 อย่ าง ก็จะสามารถทำงานนั้นได้อย่ าง ย า ว น า น และไม่ต้องเปลี่ยนงานบ่อยๆ ดังนั้นเราควรที่จะมองหาสิ่งที่ตรงกับความต้องการ ของตัวเองและสามารถอยู่กับมันได้นานๆ โดยที่ไม่ต้องกลับมาตกอยู่ในสถานะว่างงานอีก

ที่มา คุณมนตรี ศรีวงษ์, predict-j55