1 7 วิ ธีสอนให้ลูกมีความมั่นใจในตัวเอง สร้างความสำเร็จได้

การมีลูกในสมัยใหม่นั้นพ่อแม่อาจจะต้องให้ความสำคัญกับพัฒนาการของลูกเป็นอันดับแรก เพราะลูกคือสิ่งที่สะท้อนความเป็นพ่อแม่และวันนี้เราก็อย ากที่จะแนะนำวิธีการสอนลูกให้เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเอง เพื่อที่จะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว ได้อย่ างมั่นใจ และก้าวไปสู่ความสำเร็จกับบทความ 1 7 วิ ธีสอนให้ลูกมีความมั่นใจในตัวเอง สร้างความสำเร็จได้

1 คุณพ่อคุณแม่เสนอตัวที่จะเข้าช่วยเหลือและสนุบสนุน

แต่ต้องไม่มากจนเกินไป การให้ความช่วยเหลือที่มากเกินไปและเร็วเกินไปจะลดความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองของลูก ควรให้ลูกช่วยเหลือตัวเองก่อน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกมากขึ้น

2 ให้ลูกฝึกแก้ปัญหาด้วยตนเอง

ถ้าหากคุณพ่อคุณแม่ช่วยแก้ปัญหาให้ลูกเสมอ ลูกจะข า ดทักษะในการพัฒนาด้านความเชื่อมั่นในการคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง เมื่อผู้ปกครองคอยช่วยเหลือตลอ ดเวลา ลูกจะข า ดวิธีรู้จักคิดแก้ปัญหาและความเชื่อมั่นในตนเองจะหมดไป นั่นหมายความว่า ยอมให้ลูกได้เกรด B หรือ C บ้ างแทนที่จะได้เกรด Aตลอ ดในขณะที่ลูกกำลัง เรียนรู้ในการแก้ปัญหาในการทำงาน

3 ชื่นชมกับความพย าย ามของลูก

ไม่ว่าลูกจะแพ้หรือชนะ เมื่อเราโตมากขึ้นเราจะพบว่าระหว่างการเดินทางมีค่ามากกว่าจุดหมายปล า ยทาง เมื่อลูกตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะชนะในการทำกิจก ร ร มบางอย่ าง แต่ต้องสะดุดล้มหรือพลาดพลั้งไม่ไปถึงเส้นชัย ให้เราให้กำลังใจกับความพย าย ามของลูกนั้น อย่ าทำให้ลูกรู้สึกอายเมื่อเขากำลังพย าย าม ผลดีในระยะย าวคือลูก จะเรียนรู้ว่าความพย าย ามช่วยสร้างความมั่นใจได้อย่ างมากทีเดียว

4 กร ะตุ้ นความอย ากรู้อย ากเห็น

การตั้งคำถามที่ไม่จบไม่สิ้น อาจทำให้ลูกรู้สึกเหนื่อยและเบื่อหน่าย แต่ความจริงแล้วไม่ควรเป็นอย่ างนั้น ผู้ปกครองควรตั้งคำถามเพื่อช่วยส่ งเสริมพัฒนาการของเด็ก เพื่อลูกจะเรียนรู้ว่ามีหล า ยสิ่งหล า ยอย่ างที่เรามองไม่เห็นในโลกนี้อีกมากมายที่เรายังไม่ได้เรียนรู้ สิ่งเหล่านี้จะก ร ะตุ้ นให้ลูกมีความอย ากรู้อย ากเห็น มากขึ้น เด็กที่ มาจากครอบครัวที่พ่อแม่ตั้งคำถามให้เสมอๆ จะเรียนรู้ได้เร็วและดีกว่าเด็กที่พ่อแม่หาคำตอบให้ตลอ ดเวลา

5 ฝึกการให้กำลังใจเพื่อสร้างความสามารถ

ควรให้กำลังใจและเสริมแรงให้ลูกทำในสิ่งที่ลูกสนใจ เพราะจะทำให้ลูกไม่รู้สึกกดดัน มมากจนเกินไป ฮาโมนี ชู นักเปียโนระดับโลกบอ กในรายการทอล์กโชว์ของ เอลเลน ว่า เธอฝึกเล่นเปียโนตั้งแต่ 3 ขวบ และเล่นได้ดีเพราะได้รับกำลังใจจากครอบครัว การฝึกความพย าย ามจะสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเองต ามมา

6 ไม่วิพากษ์วิจารณ์การแสดงออ กของลูก

ไม่มีสิ่งไหนที่ทำให้ลูกท้อใจเท่ากับการวิพากษ์วิจารณ์ลูกในความพย าย ามของเขา การให้คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะสามารถทำได้บ้ าง แต่อย่ าบอ กว่าลูกทำกิจก ร ร มนี้ ได้แ ย่จริงๆ ถ้าลูกกลัวที่จะล้มเหลวเพราะกังวลว่าจะทำให้เราโ ก ร ธหรือผิดหวัง ลูกจะไม่กล้าทำสิ่งใหม่ การที่พ่อแม่วิพากษ์วิจารณ์ลูกบ่อยๆ จะทำให้ลูกรู้สึก หมดคุณค่าในตัวเองและหมดแรงจูงใจด้วย

7 ให้ลูกแสดงพฤติก ร ร มต ามวัย

ไม่ควรมีความคาดหวังให้ลูกแสดงพฤติก ร ร มเหมือนผู้ใหญ่ เมื่อลูกรู้สึกว่าต้องแสดงพฤติก ร ร มที่เหมาะสมและถูกต้องต ามที่พ่อแม่กำหนดเท่านั้นจะทำให้เห็นถึง มาตรฐานที่เป็นไปไม่ได้และจะไปลดความพย าย ามที่ลูกทำอยู่ การตั้งมาตรฐานที่ลูกไม่สามารถไปถึงได้จะลดความเชื่อมั่นของลูกลง

8 เปิดประตูสู่ประสบการณ์ใหม่ๆ

ในฐานะผู้ปกครองเราควรช่วยเปิดโอกาสให้ลูกมีประสบการณ์ในโลกกว้างมากขึ้นเพื่อเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ การเปิดประสบการณ์ให้ลูกจะสอนให้ลูกรู้ว่า ไม่ว่าจะเจอประสบการณ์ซึ่งน่ากลัวที่เราไม่เคยเผชิญมาก่อนเราก็จะสามารถฝ่าฟั นและเอาชนะมันได้

9 ให้ลูกลองสิ่งท้าทายใหม่ๆ

แสดงให้ลูกเห็นเป้าหมายที่เป็นความสำเร็จเล็กๆ เพื่อไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายใหญ่ๆ เช่น ขี่จักรย านโดยไม่ใช้ล้อเล็กฝึกการช่วยขี่ คุณพ่อคุณแม่สามารถ สร้างความมั่นใจในตัวลูกเพิ่มขึ้นได้จากความรับผิดชอบต ามวัย

10 หลีกเลี่ยงการซิกแซก

หรือมีข้อยกเว้นให้ลูกเสมอ การให้สิทธิพิเศษทำให้ลูกข า ดความเชื่อมั่น

11 ให้กำลังใจลูกเมื่อลูกเผชิญความทุ ก ข์ย ากลำบาก

ในชีวิตนั้นไม่มีความยุติธรรมและไม่มีอะไรที่ง่ายเสมอไปซึ่งลูกต้องเรียนรู้เข้าสักวันใดวันหนึ่ง เมื่อเราเผชิญกับความย ากลำบาก คุณพ่อคุณแม่ควรชี้ให้เห็นว่า เมื่อเราทนต่อความย ากลำย ากได้จะช่วยสร้างให้เราปรับตัวในการรู้จักยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้ คุณพ่อคุณแม่ควรอธิบายให้ลูกฟังว่าทุกถนนสู่ความสำเร็จ จะต้องเผชิญกับขวากหนามบ้ างอะไรบ้ าง

12 ทำความล้มเหลวให้เป็นเกาะที่สร้างฐานการเรียนรู้

การเรียนรู้จากข้อผิดพลาดช่วยสร้างความมั่นใจ แต่นั่นจะเกิดขึ้นได้เมื่อคุณพ่อคุณแม่ทำข้อผิดพลาดเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้เติบโตและก้าวไป อย่ าปกป้องลูกมากเกินไป ยอมให้ลูกล้มเหลวบ้ างบางครั้งบางคราวเพื่อช่วยให้ลูกเกิดความเข้าใจ และมีการวางแผนที่ดีขึ้นในครั้งหน้า คุณพ่อคุณแม่ควรเปิดโอกาสให้ลูกเรียนรู้จากข้อผิดพลาด

13 ชมเชยในความกล้าหาญเมื่อลูกเริ่มลองสิ่งใหม่

ไม่ว่าจะเป็นการเข้าทีมบาสเกตบอลหรือ การลองเล่นโรลเลอร์สเก็ต ผู้ปกครองควรที่จะชมและให้กำลังใจเมื่อลูกทำสิ่งใหม่ๆ โดยพูดคำชมง่ายๆ เช่นเก่งมากที่ กล้าลองสิ่งใหม่ๆ ความสบายมาจากการที่เราติดยึดกับสิ่งเก่าๆ แต่ความกล้าหาญมาจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่างจากเดิม

14 สอนลูกว่าหากจะทำให้สำเร็จต้องรู้อะไรบ้ าง

คุณพ่อคุณแม่เป็นฮีโร่ในใจของเด็กๆจนกระทั่งลูกเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น ใช้โอกาสนั้นสอนลูกให้รู้จักวิธีการคิด การแสดงและการพูด เป็นตัวอย่ างและแบบอย่ างที่ดีให้แก่ลูก การที่ลูกเฝ้าดูความสำเร็จของเราแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกัน

15 อย่ าบอ กลูกเมื่อเรามีความกังวลใจกับลูก

ผู้ปกครองที่กังวลใจมักแปลความหมายได้ว่าไม่เชื่อมั่น การแสดงความมั่นใจของผู้ปกครองจะส่ งผลต่อความมั่นใจของเด็กด้วย

16 ฉลองความตื่นเต้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

เด็กๆ มองดูและเรียนรู้ว่าพ่อแม่รู้สึกอย่ างไรต่อสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับเขา ถ้าเราตื่นเต้นกับวิธีการว่ายน้ำ หรือ การพูดภาษาใหม่ๆ เด็กๆ ก็จะรู้สึกตื่นเต้นด้วย การเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ย ากและหากทำให้ประสบความสำเร็จ จะช่วยสร้างความมั่นใจให้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการฉลองความสำเร็จช่วยให้ลูกโตขึ้น

17 เป็นผู้ปกครองแบบเข้าใจลูก

ไม่บังคับหรือเข้มงวดจนเกินไป หากเราเข็มงวดกับลูกมากเกินไป จะทำให้ลูกข า ดความมั่นใจและลดความเชื่อมั่นลง การทำต ามคำสั่งตลอ ดเวลาจะทำให้ลูก ข า ดความกล้าการสร้างลูกให้มีความเขื่อมั่นจะทำให้ลูกเป็นคนสร้างสรรค์และกล้าพูดคำว่า “ไม่ได้” ต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่นกล้าปฏิเสธต่อผู้ที่มาหยิบยื่นสิ่ง เ ส พติ ดต่างๆให้ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องยอมให้ลูกรู้จักลองผิดลองถูกเพื่อสร้างลูกให้เป็นคนดีและคนเก่งในอนาคต เป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวเสมอค่ะ

ที่มา m g r o n l i n e, f a h h s a i